Pravidlá ochrany osobných údajov

A. Marketing


Aké materiály zasielame dotknutým osobám:
novinky, newslettre, emaily o legislatívnych zmenách a iných právnych témach, pozvánky na zaujímavé podujatia, dôležité správy o našej advokátskej kancelárii a iné súvisiace materiály.

Nasledujúce osobné údaje sú nami spracúvané: meno, priezvisko, emailová adresa.

Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov od udelenie súhlasu alebo do jeho odvolania.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má právo:
– požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
– kedykoľvek súhlas odvolať zaslaním emailu na: office@hkv.sk alebo prostredníctvom aktualizácie nastavení online (link nájdete v každom newslettri),
– podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje na účel priameho marketingu môžu byť spracúvané nasledovnými príjemcami:

– spoločnosť ARIDUS Technologies, s.r.o., Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 257 346 (IT servis),
– spoločnosť Malina Studio, s.r.o., Narcisová 4, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 006 960 (grafický a reklamný servis),
– spoločnosť MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, so sídlom: 675 Ponce De Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. EU 826 477 914 (zasielanie newslettrov).

B. Ďalšie informáciePracujeme naďalej na našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Ak ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali, alebo máte záujem o ďalšie informácie, ako spracúvame osobné údaje, prosíme, kontaktujte nás na office@hkv.sk.