Novinky


Jún


2018

Vláda SR schválila novelu zákona o ochranných známkach

Vláda SR schválila návrh novely zákona upravujúceho problematiku ochranných známok, ktorou sa v prípade jej odsúhlasenia Národnou radou SR zavedú viaceré významné zmeny. Novelizáciu je potrebné vnímať v globálnych súvislostiach celého systému ochranných známok v EÚ.

viac

Do Národnej rady SR smeruje návrh novely zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý dňa 9. mája 2018 schválila Vláda SR. Novela má za cieľ transponovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.

Jednou zo zásadných zmien, ktorú novela prináša sa týka definície označenia, ktoré je spôsobilé tvoriť ochrannú známku. Označenie musí v súčasnosti disponovať rozlišovacou spôsobilosťou, avšak v prípade schválenia novely bude musieť disponovať aj spôsobilosťou byť vyjadrené v registri presne a jasne. Zavedenie podmienky súvisí s navrhovaným upustením od nutnosti ochrannú známku graficky znázorniť a pripustením existencie zvukovej ochrannej známky.

Novela zákona taktiež zavádza požiadavku skutočného používania ochrannej známky, ktorá vychádza z jedného z ťažiskových princípov predmetnej smernice, ktorým je uplatňovanie ochrany iba tým ochranným známkam, ktoré sú skutočne používané. Ak počas piatich rokov odo dňa zápisu ochrannej známky do registra nezačne majiteľ ochrannú známku skutočne používať v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, alebo ak bolo také používanie prerušené na nepretržité obdobie piatich rokov, ochranná známka bude podliehať možnému následku zrušenia.

V neposlednom rade nóvum predstavuje právo majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím osobám v preprave resp. uvedení tovaru v rámci obchodného styku na územie SR (bez prepustenia tohto tovaru na území SR do voľného obehu), ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je neoprávnene označený označením zhodným s ochrannou známkou zapísanou pre také tovary alebo označením, ktoré nie je možné v základných aspektoch odlíšiť od ochrannej známky zapísanej pre také tovary.

Účinnosť novely sa navrhuje od 14. januára 2019.

 Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Máj


2018

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorého cieľom je nastaviť jednotný a priamo aplikovateľný systém pravidiel ochrany osobných údajov v rámci celej Európskej únie, nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

viac

V zmysle novej harmonizovanej úpravy odpadne povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt, špecifikuje sa však povinnosť prevádzkovateľa osobných údajov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov, a to tak aby bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením.

Nariadenie taktiež zavádza povinnosť vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií, pokiaľ typ spracúvania osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb a zároveň povinnosť osloviť kontrolný orgán so žiadosťou o konzultáciu, pokiaľ z takého posúdenia vplyvu vyplýva, že by spracúvanie osobných údajov k vysokému riziku viedlo.

Jedna z najzásadnejších zmien sa týka žiadosti o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorá v zmysle novej právnej úpravy bude musieť byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od akýchkoľvek iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Tým sa vylučuje zapracovanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov do znenia iného (často nesúvisiaceho) vyhlásenia.

Nariadenie ďalej stanovuje novú povinnosť oznamovania bezpečnostných incidentov, ktorá sa bude vzťahovať na každý prípad porušenia ochrany osobných údajov, predovšetkým ich stratu, odcudzenie alebo ich zneužitie.

V neposlednom rade sa posilňuje právo dotknutých osôb „na zabudnutie“ a to v prípadoch, ak spracúvané osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali a táto osoba prejaví záujem o ich trvalé vymazanie. Pokiaľ neexistujú zákonné dôvody pre ďalšie spracúvanie takýchto osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich bez zbytočného odkladu natrvalo vymazať.

Nadobudnutím účinnosti nariadenia sa zmení aj systém sankcií za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov. V zmysle nariadenia bude možné uložiť pokutu až do výšky 20 miliónov EUR alebo do výšky 4 % z celosvetového obratu, a to podľa toho, ktorá z týchto horných hraníc bude vyššia.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Apr


2018

Hamala Kluch Víglaský je najlepšou slovenskou advokátskou kanceláriou pre oblasť M&A

Týždenník TREND v spolupráci s vydavateľstvom EPRAVO Group s.r.o. už po šiesty raz vyhlásil výsledky súťaže advokátskych kancelárii pôsobiacich na slovenskom trhu s názvom Právnická firma roka 2018. Jej aktuálneho ročníka sa zúčastnilo spolu 57 kancelárií, ktoré súťažili v dvoch hlavných a 13 odvetvových kategóriách.

viac

Advokátska kancelária Hamala Kluch Viglasky s.r.o., ktorá na trhu pôsobí od roku 2006, sa už tradične ocitla medzi ocenenými, tentokrát v šiestich kategóriách, pričom v kategórii Fúzie a akvizície sa stala jej absolútnym víťazom. V kategóriách Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti a Bankovníctvo a financie ju hodnotitelia zaradili medzi veľmi odporúčané advokátske kancelárie, ocenenie odporúčaná získala v kategóriách Hospodárska súťaž a Reštrukturalizácia a insolvencia.

loga PFR2018

„Pre náš tím je najväčšou satisfakciou úspešne ukončená transakcia a spokojnosť  klienta. Nemenej si však vážime ocenenie z radov odbornej verejnosti, ktoré nás motivuje a úprimne sa tešíme z uznania za našu prácu. V sfére právnych služieb by znalosť práva mala byť úplnou samozrejmosťou; čo avšak nie je samozrejmosťou a v čom sa snažíme neustále zdokonaľovať je aplikovať právo tak aby klienti mohli ich biznis úspešne rozvíjať a v konečnom dôsledku dosahovali výborné výsledky aj vďaka naším právnym radám a inovatívnym riešeniam, ktoré im ponúkame,“ hovorí Roman Hamala, partner kancelárie Hamala Kluch Viglasky s.r.o.

Cieľom súťaže Právnická firma roka bolo tak ako po minulé roky vytvoriť rebríček odborníkov v poskytovaní právnych služieb v jednotlivých oblastiach práva na Slovensku a tým prispieť k posilňovaniu povedomia a právnej istoty. Hodnotiteľmi prihlásených advokátskych kancelárii sú ľudia pôsobiaci mimo právnej brandže, a to predstavitelia veľkých zadávateľov, investičných bánk, audítorských firiem a pod., ktorí deklarované transakcie posudzujú z rôznych hľadísk ako napr. právna zložitosť, celková náročnosť, prítomnosť medzinárodného prvku či spoločenský dosah.

 Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

Hamala Kluch Víglaský s.r.o. (HKV) je nezávislá slovenská advokátska kancelária, ktorá už 12 rokov poskytuje komplexné právne služby domácej ako aj zahraničnej klientele vo všetkých významných oblastiach moderného obchodného práva platného v Slovenskej republike ako aj v iných krajinách.

Právnici HKV disponujú skúsenosťami na lokálnej a medzinárodnej úrovni, čo umožňuje kancelárii ponúkať svojim klientom komplexné a koordinované poradenstvo s ohľadom na ich potreby. Svoj obchodný prístup firma zameriava na úspešný a efektívny manažment a vynakladá najvyššie úsilie na poskytovanie služieb zodpovedajúcej kvality.

HKV je medzinárodnými ako aj lokálnymi ratingovými organizáciami (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000) zaraďované medzi slovenskú špičku vo všetkých hlavných oblastiach práva, vrátane korporátneho práva, M&A, bankovníctva a financií, stavebného práva a práva nehnuteľností.


Mar


2018

Predbežná držba v prípade sanácie environmentálnej záťaže

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorý zavádza možnosť vyvlastnenia a predbežnej držby v prípade potreby sanácie environmentálnej záťaže vo verejnom záujme.

viac

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní.

Okrem zmien zväčša legislatívno-technického charakteru prináša schválený materiál aj nové ustanovenia do tzv. geologického zákona. S účinnosťou od 28. februára 2018 platia nové pravidlá týkajúce sa vyvlastnenia a predbežnej držby v súvislosti so sanáciou environmentálnej záťaže vo verejnom záujme.

Zavedený inštitút predbežnej držby má za cieľ stavebníkovi pri sanácií environmentálnej záťaže umožniť vykonávať na nehnuteľnostiach určité práce i keď sú tieto nehnuteľnosti stále predmetom vyvlastňovacieho konania. Uplatnenie inštitútu predbežnej držby je preto v zmysle novej úpravy možné len v prípadoch, keď v súvislosti so sanáciou environmentálnej záťaže prebieha vyvlastňovacie konanie, pričom jej uplatnenie prichádza do úvahy najmä v prípadoch zabezpečenia ochrany života a zdravia obyvateľstva a ochrany zložiek životného prostredia.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Feb


2018

Návrh zákona proti byrokracii

Legislatívnym procesom práve prechádza návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je odbremenenie fyzických a právnických osôb od povinnosti predkladať orgánom verejnej moci najčastejšie požadované výpisy z verejných registrov.

viac

Návrh zákona schválený vládou bol dňa 23. februára 2018 predložený na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. V prípade jeho schválenia bude zákon účinný od 1. júla 2018.

Hlavným cieľom návrhu zákona je snaha o odbyrokratizovanie spoločnosti, pričom ide o prvý zákon zo série pripravovaných zákonov, ktoré majú postupne zaviesť systém „jedenkrát a dosť“, tzn. systém, kedy štát nebude vyžadovať od fyzických a právnických osôb preukazovanie údajov, ak nimi už disponuje.

Predložený návrh zákona oslobodzuje široký okruh osôb od preukazovania skutočností dokladaním výpisov z určitých registrov (ako napríklad z obchodného registra, z katastra nehnuteľností alebo registra trestov), ak si orgány verejnej moci tieto skutočnosti vedia preveriť samé prostredníctvom v zákone stanovených informačných systémov verejnej správy.

Návrh zákona by sa prostredníctvom jednotlivých novelizačných článkov dotkol okolo 160 zákonov, v ktorých sa navrhujú vypustiť súvisiace povinnosti predkladať verejným orgánom spolu s rôznymi konkrétnymi žiadosťami (napríklad žiadosťami týkajúcimi sa zmeny druhu pozemku, odňatia poľnohospodárskej pôdy, žiadosťami o oprávnenia na vykonávanie rôznych typov činností a pod.) výpisy z dotknutých registrov.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Jan


2018

Novela zákona o dani z príjmu

V decembri 2017 bola prijatá novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela posilňuje úroveň ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidlá proti narúšaniu základu dane z presunu ziskov mimo územia SR.

viac

S účinnosťou od 1. januára 2018 (resp. pri niektorých zmenách od 1. januára 2019) je prostredníctvom novely do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná tzv. ATAD Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, čo prináša mnohé zmeny, ktoré majú viesť k obmedzeniu vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

Medzi jednu z najvýznamnejších zmien možno zaradiť zavedenie zdanenia pri odchode (tzv. Exit Taxation). Cieľom je zdanenie ekonomických hodnôt ziskov, ktoré boli vytvorené na Slovensku v prípadoch, keď daňovníci presúvajú majetok, podnikateľskú činnosť alebo daňovú rezidenciu do zahraničia. Na zdanenie pri odchode sa od 1. januára 2018 uplatní sadzbe dane vo výške 21%. Pri splnení stanovených zákonných podmienok bude možná úhrada tejto dane v splátkach.

Po novom existuje pri nepeňažných vkladoch, zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev povinnosť použiť primárne metódu reálnych hodnôt. Pôvodné hodnoty je možné použiť iba v špecifických prípadoch.

Zmena sa dotkla aj zdaňovania príjmov právnických osôb z predaja akcií a obchodných podielov v spoločnostiach. Od 1. januára 2018 takéto príjmy oslobodené od dane. Zmena sa dotýka vymedzeného okruhu právnických osôb spĺňajúcich nasledovné zákonné podmienky: podiel na základnom imaní spoločnosti aspoň 10%, doba držby obchodného podielu resp. akcií minimálne 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, predávajúci vykonáva na území SR podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom obchodného podielu resp. akcií, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií.

V neposlednom rade, s účinnosťou od 1. januára 2019 sa zavádzajú nové pravidlá zdaňovania pri kontrolovaných spoločnostiach (tzv. CFC Rules), ktoré majú zabrániť odlivu ziskov slovenských spoločností do tzv. zahraničných kontrolovaných spoločností. Za kontrolovanú zahraničnú osobu sa bude považovať zahraničný subjekt, nad ktorým vykonáva slovenská právnická osoba priamu alebo nepriamu kontrolu (cez viac ako 50%-ný podiel na hlasovacích právach, základnom imaní alebo zisku) a ak daň platená takouto kontrolovanou zahraničnou osobou v zahraničí je nižšia ako rozdiel medzi daňou, ktorú by takáto kontrolovaná zahraničná spoločnosť platila na území SR a daňou, ktorú by platila v zahraničí.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Dec


2017

Zmeny v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

S účinnosťou od 1. marca 2018 sa navrhuje zaviesť množstvo zmien v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, v zmysle ktorých sa majú upraviť požiadavky na tzv. hĺbkovú kontrolu klientov bánk, finančných inštitúcií, audítorov, účtovníkov a mnohých iných povinných osôb.

viac

V parlamente je prerokovávaný vládny návrh zákona, ktorým sa má do existujúcich zákonov transponovať tzv. IV. AML Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015. Prevažná väčšina zmien s navrhovanou účinnosťou od 1. marca 2018 sa má týkať zákona č. 297/2008 Z. z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Zmeny ostatných dotknutých predpisov sa navrhujú s účinnosťou od 1. júla 2018.

Navrhujú sa stanoviť minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba pri uzatváraní obchodného vzťahu s klientom povinná vykonávať v rámci zjednodušenej starostlivosti o klienta. Pri vykonávaní základnej starostlivosti sa navrhuje zaviesť povinnosť povinných osôb obligatórne zisťovať konečného užívateľa výhod klienta a to, či klient alebo konečný užívateľ výhod nie je medzinárodne sankcionovanou osobou alebo politicky exponovanou osobou. Pri obchode alebo obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou bude povinná osoba povinná vykonať zvýšenú starostlivosť. Definícia politicky exponovanej osoby sa pritom navrhuje významne rozšíriť.

S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú hotovostné platby, navrhuje sa znížiť limit potrebný pre zaradenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti a to z pôvodných 15.000 EUR na 10.000 EUR.

Zároveň sa navrhuje zaviesť povinnosť dotknutých osôb identifikovať svojich konečných užívateľov výhod, viesť a priebežne aktualizovať ich identifikačné údaje (ak tieto nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v Registri partnerov verejného sektora) a zároveň tieto uchovávať po stanovenú dobu.

V neposlednom rade sa s účinnosťou od 1. júla 2018 navrhuje povinný zápis identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod dotknutých právnických osôb do obchodného registra. Dotknuté právnické osoby zapísané do obchodného registra do 30. júna 2018 budú povinné podať návrh na zápis údajov o svojom konečnom užívateľovi výhod do 31. decembra 2019.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Nov


2017

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Slovenský parlament schválil novelu zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zavádza relatívne veľký počet zmien v ustanoveniach týkajúcich sa nájmu poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku.

viac

 

Novela v súčasnosti čaká na podpis prezidenta, pričom prevažná väčšina zmien by mala nadobudnúť účinnosť 1. mája 2018. Novela ruší automatické obnovenie nájomných zmlúv (v súčasnosti platné v prípadoch, keď nájomca alebo prenajímateľ rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu). Takisto dôjde k zmenám v ustanoveniach týkajúcich sa práva na prednostné uzavretie nájomnej zmluvy. Toto právo bude zachované iba nájomcom, ktorí pozemok užívali a neuplatní sa, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku na inú osobu. V prípade porušenia práva nájomcu na prednostné uzavretie nájomnej zmluvy uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, bude takáto nájomná zmluva neplatná.  Zákon sa bude vzťahovať aj na druh pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností ako „zastavané plochy a nádvoria“, ale iba v prípade, ak slúžia na poľnohospodárske účely. Novela tiež stanovuje minimálne nájomné pre takýto typ pozemku. Maximálna doba nájmu sa skráti z 25 rokov na 15 rokov.  V neposlednom rade, na účely usporiadania nájomných vzťahov medzi vlastníkmi pozemkov a ich užívateľmi, sa v prípade podielového spoluvlastníctva bude vyžadovať iba súhlas väčšiny spoluvlastníkov.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Aug


2017

Blížiaca sa účinnosť všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a jeho dopad na prax

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie).

viac

 

 Aktuálne platná právna úprava v podobe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/45/EHS o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov z roku 1995 bola jednotlivými členskými štátmi implementovaná nekonzistentne. Výsledkom je neprehľadná fragmentácia pravidiel ochrany osobných údajov pozostávajúca celkovo z 28 zákonov o ochrane osobných údajov, z ktorých každý má svoje špecifiká, pričom niektoré si dokonca vzájomne protirečia. Rozdrobená právna úprava na úseku ochrany osobných údajov tak vytvárala podnikateľským subjektom prekážku v aktívnom využívaní dostupných technologických prostriedkov a v expandovaní na trhy iných členských štátov a v neposlednom rade oslabovala dôveru občanov Európskej únie v dôslednú ochranu nimi poskytnutých osobných údajov.

Dlho očakávaná reforma systému ochrany osobných údajov v podobe prijatého Nariadenia má zreteľne definovaný cieľ – nastaviť jednotný a priamo aplikovateľný systém pravidiel ochrany osobných údajov naprieč celou Európskou úniou a sprevádzať tak spoločnú Európu na už začatej ceste do digitálneho veku.

Harmonizovaná právna úprava so sebou prináša okrem viacerých pozitívnych zmien v podobe ľahšieho prístupu na zahraničné trhy i niekoľko nových, doposiaľ nepoznaných povinností pre podnikateľské subjekty. Nezvyčajne tvrdý systém sankcií, povinné oznamovanie bezpečnostných incidentov, právo na zabudnutie a právo na prenosnosť sú iba niektoré z noviniek, ktoré nepochybne pretvoria európske podnikateľské prostredie.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Máj


2017

Nový zákon o registri partnerov verejného sektora

Dňa 1. februára 2017 nadobudne účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov označovaný tiež ako „protischránkový zákon“. Zákonodarca prijatím tejto zákonnej normy sleduje zámer odkryť vlastnícke a riadiace štruktúry tých subjektov, ktoré majú záujem obchodovať s verejným sektorom, ako i zámer priniesť väčšiu dávku transparentnosti do oblasti verejného obstarávania.

viac

Register partnerov verejného sektora je obdobou a zároveň náhradou už existujúceho registra konečných užívateľov výhod zavedeného zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Register partnerov verejného sektora však na rozdiel od jeho predchodcu zreteľne prekračuje rámec verejného obstarávania a pokrýva omnoho širšie spektrum transakcií medzi právnickými a fyzickými osobami a štátom. Správcom a prevádzkovateľom registra bude Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a registrujúcim orgánom bude Okresný súd Žilina.

Vo všeobecnosti sa za partnera verejného sektora považuje každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá sama nie je subjektom verejnej správy, a  ktorá zároveň

  • prijíma finančné prostriedky z akéhokoľvek verejného rozpočtu, alebo

  • prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu alebo inej verejnoprávnej inštitúcie, alebo

  • uzatvára zmluvu podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, alebo

  • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo

  • sa povinne zapisuje do registra podľa zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

V prípade, ak podnikateľský subjekt spĺňa nastavené kritéria pre status partnera verejného sektora, musí plniť široké spektrum povinností. Jednou z najdôležitejších povinností partnera verejného sektora je povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, pričom zápis zákonom predpísaných údajov do registra je nevyhnutnou podmienkou obchodovania s verejným sektorom.

Samotný partner verejného sektora nie je oprávnený samostatne vykonať zápis do registra partnerov verejného sektora bez účasti nezávislého subjektu. K takémuto úkonu potrebuje súčinnosť takzvanej oprávnenej osoby, s ktorou musí v zmysle zákonného znenia uzatvoriť osobitnú dohodu. Zákon striktne upravuje, že oprávnenou osobou môže byť iba advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor a daňový poradca, ktorých miesto podnikania alebo sídlo sa nachádza na území Slovenskej republiky. Oprávnená osoba koná za partnera verejného sektora voči registrovému orgánu, zabezpečuje identifikáciu, respektíve overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zároveň plní široké spektrum ďalších zákonom stanovených povinností.

Podnikateľský subjekt má možnosť si oprávnenú osobu vybrať podľa svojho uváženia. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že oprávnená osoba bude partnera verejného sektora zastupovať vo vzťahu ku štátnym orgánom, partner verejného sektora by mal klásť dôraz na odborný, personálny ako aj materiálny potenciál oprávnenej osoby.

Porušenie novo stanovených povinností (vrátane povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora riadne a včas) môže vyústiť do závažných sankcií v súkromnoprávnej, administratívnoprávnej a za určitých okolností aj v trestnoprávnej rovine, ktoré sa môžu týkať partnera verejného sektora, členov jeho štatutárneho orgánu, oprávnenej osoby a tiež konečného užívateľa výhod. Jednou z najzávažnejších sankcií okrem uloženia pokuty je možnosť subjektu verejného sektora odstúpiť s okamžitou účinnosťou od zmluvy s partnerom verejného sektora alebo nemožnosť ďalšieho obchodovania s verejným sektorom.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte