Novinky


Feb


2019

Funkčnosť Ústavného súdu v obmedzenom režime

Ústavný súd Slovenskej republiky prijal na neverejnom zasadnutí 13. februára 2019 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý upravuje spôsob fungovania Ústavného súdu  pri obmedzenom počte jeho sudcov.

viac

Dňa 14. februára 2019 Národná rada Slovenskej republiky ani na druhý pokus nezvolila kandidátov na post ústavných sudcov, ktorých by predložila prezidentovi na posúdenie a  vymenovanie do funkcie. Na tento vývoj situácie sa pokúsil pripraviť Ústavný súd aspoň čiastočne prijatím Dodatku č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý upravuje fungovanie Ústavného súdu po 16. februári 2019, kedy sa skončilo funkčné obdobie deviatim z trinástich ústavných sudcov.

Ústavný súd evidoval ku dňu skončenia funkčného obdobia daných deviatich sudcov 685 nevybavených podaní (sťažností a návrhov), z toho 257 vecí je pridelených sudcom, ktorí pokračujú vo výkone funkcie. Zároveň je z celkového počtu nevybavených podaní 23 podaní, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu.

V období od 17. februára 2019 do vymenovania nových sudcov bude môcť Ústavný súd rozhodovať iba v senátnych záležitostiach, pričom bude mať  iba jeden senát, v zložení Jana Baricová – predsedníčka senátu, Miroslav Duriš, Jana Laššáková a Mojmír Mamojka. Až do prijatia nového rozvrhu práce sa každému zo 4 sudcov Ústavného súdu budú náhodným výberom prideľovať veci v rozsahu 1/13 celkového nápadu vecí.

Nad rámec uvedeného rozsahu bude vyššie uvedeným sudcom možné prideliť aj naliehavé veci, ktoré neznesú odklad (napr. rozhodovanie o sťažnostiach maloletých, resp. o sťažnostiach osôb vo výkone väzby). O takomto pridelení bude rozhodovať sudca Ústavného súdu, ktorý je podľa zákona oprávnený zastupovať predsedu ústavného súdu a podpredsedu ústavného súdu. Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 1. marca 2019, ak nie je prítomný predseda ani podpredseda Ústavného súdu alebo ak nie je nikto vymenovaný do funkcie predsedu ani podpredseda Ústavného súdu, neodkladné úlohy predsedu Ústavného súdu vykoná vekom najstarší zo sudcov Ústavného súdu.

Až do vymenovania ďalších minimálne troch sudcov nebude Ústavný súd vôbec schopný rozhodovať vo veciach, o ktorých musí rozhodovať jeho plénum, a to napríklad o súlade zákonov s Ústavou, o ústavnosti a zákonnosti voľby prezidenta Slovenskej republiky či o výklade ústavy alebo ústavného zákona.

Ďalšie predkladanie kandidátov na ústavných sudcov je možné do 5. marca 2019, pričom ich následné vypočúvanie ústavnoprávnym výborom sa pravdepodobne uskutoční 21. – 23. marca 2019. Samotný dátum voľby kandidátov v Národnej rade Slovenskej republiky sa podľa jej predsedu uskutoční 26. marca 2019.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Jan


2019

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Národná rada SR schválila novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou sa zavedie tzv. systém e-kasa.

viac

Národná rada SR schválila dňa 4. decembra 2018 novelu zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá prináša viacero významných zmien s výrazným dopadom na podnikateľov. Vláda SR, ako predkladateľ návrhu, si od zmien sľubuje zníženie administratívnej záťaže a nákladov pre podnikateľov. Zároveň sa má zjednodušiť a zefektívniť vykonávanie dohľadu finančnej správy, čím má postupne dôjsť k eliminácii krátenia prijatých tržieb.

Systém e-kasa prepojí registračné pokladnice so systémom finančnej správy, čím bude umožnená evidencia tržieb a pokladničných blokov v reálnom čase. O každom nákupe/transakcii tak bude mať finančná správa okamžite informáciu.

V súčasnosti používané elektronické registračné pokladnice si podnikatelia budú musieť transformovať na online registračné pokladnice medzi 1. aprílom 2019 a 30. júnom 2019 (registračnou pokladnicou už bude môcť byť aj napríklad tablet alebo počítač).

Na webových stránkach finančnej správy bude vytvorená zóna podnikateľa. Pôjde o aplikáciu, v ktorej podnikateľ po prihlásení získa okrem iného prehľad o svojich registračných pokladniciach a bude si môcť vytvárať prehľady o všetkých svojich tržbách evidovaných v systéme e-kasa. V budúcnosti sa počíta aj so zriadením e-kasa zóny pre kupujúceho.

Systém e-kasa bude za bezproblémovej prevádzky v reálnom čase odosielať údaje z registračnej pokladnice do systému finančnej správy. Ak sa však znemožní komunikácia medzi registračnou pokladnicou a systémom finančnej správy, systém e-kasa umožňuje aj offline prevádzku, počas ktorej sa budú všetky údaje ukladať do registračnej pokladnice, pričom podnikateľ bude povinný všetky uložené údaje odoslať finančnej správe do 48 hodín.

Výnimku z vyššie spomenutej povinnosti budú mať registračné pokladnice používané v oblastiach bez dostupného internetového pripojenia. V takých prípadoch bude môcť podnikateľ po predložení potvrdenia od operátora internetu získať výnimku, na základe ktorej mu bude umožnené používať registračnú pokladnicu v offline režime. Podnikateľ však bude mať povinnosť minimálne raz za 30 dní pripojiť registračnú pokladnicu k internetu a odoslať finančnej správe nazhromaždené údaje z registračnej pokladnice cez systém e-kasa.

Novela nadobúda účinnosť postupne po častiach dňa 1. januára 2019, 1. apríla 2019 a nakoniec 1. októbra 2019.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Dec


2018

Protiústavnosť niektorých častí zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov

Ústavný súd Slovenskej republiky po približne 4 rokoch rozhodol o protiústavnosti niektorých ustanovení zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku týkajúcich sa prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

viac

Dňa 14. novembra 2018 rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom na základe zlúčených podnetov skupín poslancov Národnej rady SR z roku 2014 vo veci protiústavnosti niektorých ustanovení zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne sa jednalo o znenie ustanovení § 4, § 5 a § 6 tohto zákona, ktoré boli vyhodnotené ako nesúladné s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Dotknuté ustanovenia zákona upravujú postup prevodu poľnohospodárskej pôdy verejným ponukovým spôsobom (teda nie priamo), pričom stanovujú osoby, pri ktorých zákon umožňuje výnimku a teda pri ktorých sa ponukové konanie nemusí uplatňovať (ide napríklad o blízke osoby alebo o osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej 3 roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza).

Dňom vyhlásenia daného nálezu Ústavného súdu v Zbierke zákonov stratia predmetné ustanovenia zákona účinnosť (tzn. že ponukové konanie sa pri predaji poľnohospodárskeho pozemku nebude musieť uplatňovať). Zákonodarca bude mať následne lehotu šiestich mesiacov na ich úpravu tak, aby sa odstránil ich nesúlad s Ústavou SR. Ak tak zákonodarca v danej lehote neurobí, predmetné ustanovenia stratia aj platnosť.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Nov


2018

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Národná rada SR schválila novelu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorej uvádzaným účelom je najmä zjednodušenie a sprehľadnenie právnej úpravy rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstránenie výkladových nejasností a praktických komplikácií súvisiacich so zákonnou úpravou správy bytového domu.

viac

S účinnosťou od 1. novembra 2018 zaviedla novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nové definície pojmov garáž v dome, garážové stojisko, skladový priestor a s tým súvisiacu úpravu.

Novela spresňuje, že povinnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zabezpečiť správu domu spoločenstvom vlastníkov alebo správcom na základe zmluvy o výkone správy vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. V prípade, ak je na správu v jednom dome uzatvorených viacero zmlúv o správe resp. o spoločenstve po novom výslovne platí, že platná je len tá zmluva, ktorá bola uzavretá ako prvá (ostatné sa budú považovať za neplatné).

Novela tiež upravuje spôsob uzavretia zmluvy o spoločenstve. Zmluvu  podpisuje len osoba zvolená za predsedu spoločenstva a iná osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome (pravosť ich podpisov musí byť úradne osvedčená), pričom podpis ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje. Akýkoľvek ďalší nový (spolu)vlastník bytu alebo nebytového priestoru pristupuje k zmluve o spoločenstve priamo zo zákona už samotným nadobudnutím (spolu)vlastníckeho práva bez nutnosti vykonania akéhokoľvek iného právneho úkonu. Zmluvu o spoločenstve nemôže vlastník bytu alebo nebytového priestoru vypovedať. Obdobný režim sa zaviedol aj pri zmluve o výkone správe.

Komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom od novembra ním môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Už zvolených zástupcov, ktorí nie sú vlastníkmi je potrebné prevoliť do 30. júna 2019.

Novelou sa presne vymedzila zodpovednosť správcu a spoločenstva za záväzky vzniknuté pri výkone správy domu, a to tak, že správca a spoločenstvo zodpovedajú len do výšky splatených úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome. Nad rámec zaplatených úhrad za plnenie alebo preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv zodpovedá vlastník bytu alebo nebytového priestoru v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu v dome.

Práva a povinnosti zo zodpovednosti za vady a za škody voči zhotoviteľovi domu prešli 1. novembra 2018 na vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

V neposlednom rade novela detailnejšie upravuje problematiku schôdzí vlastníkov. Napríklad zavádza, že súčasťou splnomocnení udelených na zastupovanie a hlasovanie musí byť, ak nejde o generálnu plnú moc, aj príkaz, ako má splnomocnenec pri konkrétnych otázkach hlasovať. Tiež stanovuje, že platné rozhodnutia a schválené zmluvy a ich zmeny sú záväzné pre všetkých vlastníkov (aj keď ich všetci vlastníci nepodpísali).

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Okt


2018

Nová úprava výkupu akcií minoritných akcionárov (squeeze-out)

Vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa okrem iného má meniť zákon o cenných papieroch, pričom zmeny by mali  umožniť zrealizovať proces výkupu akcií minoritných akcionárov, tzv. squeeze-out oveľa efektívnejšie.

viac

Dňa 26. septembra 2018 schválila Vláda SR návrh zákona, ktorým sa okrem iného má meniť zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, pričom zamýšľané zmeny by mali zjednodušiť proces výkupu akcií minoritných akcionárov majoritným akcionárom (squeeze-out).

Právo výkupu akcií znamená právo akcionára vlastniaceho akcie, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej 95% základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorými je spojený najmenej 95%-ný podiel na hlasovacích právach, požadovať nadobudnutie akcií všetkých zostávajúcich minoritných akcionárov cieľovej spoločnosti.

Podľa súčasnej úpravy sa výkup akcií minoritných akcionárov realizuje zmluvnou formou za účasti oboch strán. Cieľom prerokovávaného materiálu je prejsť na systém prechodu vlastníckeho práva k akciám minoritných akcionárov na základe rozhodnutia valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti. Na schválenie rozhodnutia o prechode akcií by bol potrebný súhlas aspoň 95% hlasov všetkých akcionárov cieľovej spoločnosti. Prijatie rozhodnutia by sa následne zapísalo do obchodného registra a po uplynutí 30 dní od zápisu do obchodného registra by akcie minoritných akcionárov automaticky prešli na majoritného akcionára.

Tak ako za súčasnej úpravy, aj v zmysle novely je majoritný akcionár, ktorý sa rozhodne uplatniť právo výkupu, povinný toto rozhodnutie oznámiť Národnej banke Slovenska, nakoľko právo výkupu je voči minoritným akcionárom účinné iba po udelení jej súhlasu. V zmysle novely si však majoritný akcionár bude musieť pred akýmkoľvek ďalším krokom na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska počkať, pretože až následne bude môcť požiadať predstavenstvo cieľovej spoločnosti, aby zvolalo valné zhromaždenie za účelom prijatia rozhodnutia o prechode akcií minoritných akcionárov na majoritného akcionára.

Za účelom toho, aby sa po prechode akcií na majoritného akcionára zabezpečila výplata protiplnení minoritným akcionárom, novela navrhuje, aby mal majoritný akcionár povinnosť zložiť finančné prostriedky vo výške potrebnej na výplatu všetkých protiplnení menšinový akcionárom u poverenej osoby (napr. banka, centrálny depozitár), a to ešte pred podaním žiadosti o udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska. Výplatu protiplnení by poverená osoba mala povinnosť vykonať najneskôr do troch dní po prechode akcií cieľovej spoločnosti.

Návrh novely sa nedotýka spôsobu určenia výšky ponúknutého protiplnenia, ktoré sa musí určiť primerane. Právo akcionárov požiadať súd o preskúmanie primeranosti protiplnenia by v zmysle novely ostalo taktiež zachované, nemalo by však ako v súčasnosti vplyv na priebeh a ukončenie procesu výkupu akcií.

V prípade schválenia tejto novely zákona o cenných papierov Národnou radou SR by sa úprava výkupu minoritných akcionárov dostala na štandardnú európsku úroveň, pričom sa dá očakávať, že táto úprava bude hodnotená pozitívne, nakoľko súčasné znenie zákona neumožňuje efektívne zrealizovanie práva výkupu akcií v prospech majoritného akcionára, komplikuje fungovanie akciových spoločností s majoritným akcionárom a zvyšuje náklady fungovania takýchto spoločností.

Účinnosť tejto novej úpravy je v prípade schválenia stanovená od 1. januára 2019.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Sep


2018

Novela katastrálneho zákona

Dňa 1. októbra 2018 nadobudne účinnosť novela katastrálneho zákona, ktorá má na základe skúsenosti z aplikačnej praxe priniesť zrýchlenie a skvalitnenie fungovania katastra nehnuteľností.

viac

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. júna 2018 novelu zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Novela), ktorej cieľom je reagovať na požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia fungovania katastra nehnuteľností, či už formou odstránenia nedostatkov, ktoré vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe, alebo formou postupnej elektronizácie procesov súvisiacich s fungovaním katastra nehnuteľností.

Okrem systémových zmien ako je napríklad zmena v právomoci o rozhodovaní o zápise stavby do katastra nehnuteľnosti, ktorá prechádza z okresného úradu – katastrálneho odboru priamo na centrálnu úroveň, t. j. na Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, prináša Novela pár zásadných zmien, ktoré budú mať dopad na každodennú prax súvisiacu s katastrom nehnuteľností.

Novela prináša tieto najzásadnejšie zmeny:

1. Návrh na začatie katastrálneho konania musí, okrem iného, obsahovať:

  1. údaj o štátnej príslušnosti navrhovateľa;
  2. uvedenie predmetu návrhu;
  3. označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zaniknúť alebo sa zmeniť právo k nehnuteľnosti;
  4. označenie nehnuteľnosti, ktorej sa návrh týka;
  5. číslo overeného geometrického plánu – po novom nebude potrebné prikladať geometrický plán, odkaz na jeho číslo pridelené po jeho overení katastrom bude postačujúce;
  6. označenie príloh.

2. Návrh na vklad musí obsahovať, okrem iného, tieto prílohy, ktoré neboli v zmysle predchádzajúcej právnej úpravy požadované:

  1. dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený v prípade ak je splnomocniteľ prevodcom, povinným z predkupného práva, povinným v prípade vzniku vecného bremena alebo oprávneným v prípade zániku vecného bremena, spoluvlastníkov pri zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
  2. čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa 59a Obchodného zákonníka (t.j. v prípadoch ak akciová spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania, musí byť hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom) alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú;
  3. poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci svojej podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad.

3. V katastri nehnuteľností sa bude zapisovať údaj o cene nehnuteľnosti. Podľa doterajšej právnej úpravy sa v katastri evidovala iba cena poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Cena nehnuteľnosti sa začne zapisovať do katastra nehnuteľností až účinnosťou Novely, spätne sa cena nebude zisťovať ani zapisovať.

4. Do katastra nehnuteľností budú zapisovať len tie inžinierske a drobné stavby, ktoré budú mať obvodové múry a budú uzavreté strešnou konštrukciou.

5. V zmysle Novely budú vkladu podliehať všetky právne úkony, ktoré sú uvedené v zmluve, a všetky nehnuteľnosti, ktoré sa týkajú právnych úkonov, ktoré zmluva obsahuje. Do budúcnosti nebude možné v návrhu na vklad vypustiť niektoré nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom právneho úkonu (zmluvy), na základe ktorého bol podaný návrh na vklad.

6. Stavby, byty a nebytové priestory budú predmetom zápisu v katastri aj v štádiu ich rozostavanosti.

7. Úpravu podmienok na výmaz stavby, ktorá zanikla.

Novelizované ustanovenia nadobúdajú účinnosť dňa 1. októbra 2018.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Aug


2018

Nové nariadenie vlády SR o podmienkach poskytnutia regionálnej investičnej pomoci

Nedávno schválené nariadenie vlády Slovenskej republiky špecifikuje podmienky poskytovania regionálnej investičnej pomoci a ustanovuje maximálnu intenzitu a výšku investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky.

viac

Vláda Slovenskej republiky schválila nariadenie, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2018 ustanovuje podrobnosti týkajúce sa podmienok poskytovania regionálnej investičnej pomoci stanovené novým zákonom č. 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 1. apríla 2018. Investičnou pomocou v zmysle tohto zákona sa pritom rozumie pomoc na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe, technologickom centre a centre podnikových služieb.

Na účely ustanovenia minimálnych hodnôt podmienok na poskytnutie investičnej pomoci vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta a v priemyselnej výrobe nariadenie zavádza klasifikáciu okresov regiónov Slovenskej republiky do štyroch zón A až D. Okresy sa do zón rozdelia podľa porovnania miery nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za stanovené obdobie s váženým priemerom miery nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za stanovené obdobie a miery nezamestnanosti s ním susediacich okresov za rovnaké obdobie. Do zón A až D sa okres zaradí podľa vyššej z porovnávaných hodnôt.

Nariadením sa ďalej vymedzujú prioritné oblasti podporovaných investičných zámerov. Ako príklad je možné uviesť, že medzi investičné zámery realizované v prioritných oblastiach centier podnikových služieb patria investičné zámery, ktoré sú výlučne a priamo zamerané na poskytovanie centralizovaných podporných služieb v oblasti riadenia spoločností, financií a informačných technológií a ktoré vytvárajú znalostné pracovné pozície s vyššou pridanou hodnotou, pri ktorých je nízke riziko automatizácie. Niektoré formy investičnej pomoci sa poskytujú len pri investičných zámeroch v prioritných oblastiach.

Jednou z podmienok na poskytnutie investičnej pomoci je v zmysle zákona realizácia investičného zámeru v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru, t.j. v mieste, v ktorom sa nachádza prevádzkareň prijímateľa investičnej pomoci. Nariadenie však pripúšťa výnimku z uvedenej podmienky pre prípad investičného zámeru realizovaného v priemyselnej výrobe, kedy je prijímateľ investičnej pomoci oprávnený časť obstarávaných strojov, prístrojov a zariadení umiestniť v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru, ktoré je bližšie špecifikované v zákone.

V neposlednej rade nariadenie precizuje maximálnu intenzitu a výšku investičnej pomoci pre daný investičný zámer, a to v závislosti od výšky oprávnených nákladov.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Júl


2018

Minulý rok novelizované ustanovenia Obchodného zákonníka nadobudnú čoskoro účinnosť

Od 1. septembra 2018 budú účinné nové ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj výmazu spoločnosti z príslušného obchodného registra.

viac

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov prijatá v októbri 2017 priniesla množstvo zmien, z ktorých posledné nadobudnú účinnosť 1. septembra 2018.

Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným nebude môcť previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti bude viesť konanie o jej zrušení, ak bude spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti budú pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Pri návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným do príslušného obchodného registra bude spoločnosť povinná predložiť súhlas správcu dane už len v prípadoch, ak pôjde o prevod väčšinového obchodného podielu a zároveň ak bude buď spoločník, ktorý prevádza obchodný podiel alebo nadobúdateľ tuzemskou osobou vedenou v zozname daňových dlžníkov.

Proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným sa zjednoduší tak, že súdu sa nebude musieť predkladať súhlas vo vzťahu k daňovým nedoplatkom voči štátu vždy, ale len v prípadoch, ak bude mať byť spoločnosť založená osobami, ktoré sú vedené v zozname daňových dlžníkov alebo dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra, ktorá sa nezrušuje bez likvidácie s právnym nástupcom, bude od 1. septembra 2018 potrebné okrem súhlasu príslušného správcu dane doložiť aj súhlasom Sociálnej poisťovne s výmazom spoločnosti. Táto povinnosť však bude existovať len v prípadoch, ak bude spoločnosť vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Jún


2018

Vláda SR schválila novelu zákona o ochranných známkach

Vláda SR schválila návrh novely zákona upravujúceho problematiku ochranných známok, ktorou sa v prípade jej odsúhlasenia Národnou radou SR zavedú viaceré významné zmeny. Novelizáciu je potrebné vnímať v globálnych súvislostiach celého systému ochranných známok v EÚ.

viac

Do Národnej rady SR smeruje návrh novely zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý dňa 9. mája 2018 schválila Vláda SR. Novela má za cieľ transponovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.

Jednou zo zásadných zmien, ktorú novela prináša sa týka definície označenia, ktoré je spôsobilé tvoriť ochrannú známku. Označenie musí v súčasnosti disponovať rozlišovacou spôsobilosťou, avšak v prípade schválenia novely bude musieť disponovať aj spôsobilosťou byť vyjadrené v registri presne a jasne. Zavedenie podmienky súvisí s navrhovaným upustením od nutnosti ochrannú známku graficky znázorniť a pripustením existencie zvukovej ochrannej známky.

Novela zákona taktiež zavádza požiadavku skutočného používania ochrannej známky, ktorá vychádza z jedného z ťažiskových princípov predmetnej smernice, ktorým je uplatňovanie ochrany iba tým ochranným známkam, ktoré sú skutočne používané. Ak počas piatich rokov odo dňa zápisu ochrannej známky do registra nezačne majiteľ ochrannú známku skutočne používať v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, alebo ak bolo také používanie prerušené na nepretržité obdobie piatich rokov, ochranná známka bude podliehať možnému následku zrušenia.

V neposlednom rade nóvum predstavuje právo majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím osobám v preprave resp. uvedení tovaru v rámci obchodného styku na územie SR (bez prepustenia tohto tovaru na území SR do voľného obehu), ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je neoprávnene označený označením zhodným s ochrannou známkou zapísanou pre také tovary alebo označením, ktoré nie je možné v základných aspektoch odlíšiť od ochrannej známky zapísanej pre také tovary.

Účinnosť novely sa navrhuje od 14. januára 2019.

 Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Máj


2018

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorého cieľom je nastaviť jednotný a priamo aplikovateľný systém pravidiel ochrany osobných údajov v rámci celej Európskej únie, nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

viac

V zmysle novej harmonizovanej úpravy odpadne povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt, špecifikuje sa však povinnosť prevádzkovateľa osobných údajov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov, a to tak aby bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením.

Nariadenie taktiež zavádza povinnosť vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií, pokiaľ typ spracúvania osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb a zároveň povinnosť osloviť kontrolný orgán so žiadosťou o konzultáciu, pokiaľ z takého posúdenia vplyvu vyplýva, že by spracúvanie osobných údajov k vysokému riziku viedlo.

Jedna z najzásadnejších zmien sa týka žiadosti o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorá v zmysle novej právnej úpravy bude musieť byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od akýchkoľvek iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Tým sa vylučuje zapracovanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov do znenia iného (často nesúvisiaceho) vyhlásenia.

Nariadenie ďalej stanovuje novú povinnosť oznamovania bezpečnostných incidentov, ktorá sa bude vzťahovať na každý prípad porušenia ochrany osobných údajov, predovšetkým ich stratu, odcudzenie alebo ich zneužitie.

V neposlednom rade sa posilňuje právo dotknutých osôb „na zabudnutie“ a to v prípadoch, ak spracúvané osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali a táto osoba prejaví záujem o ich trvalé vymazanie. Pokiaľ neexistujú zákonné dôvody pre ďalšie spracúvanie takýchto osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich bez zbytočného odkladu natrvalo vymazať.

Nadobudnutím účinnosti nariadenia sa zmení aj systém sankcií za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov. V zmysle nariadenia bude možné uložiť pokutu až do výšky 20 miliónov EUR alebo do výšky 4 % z celosvetového obratu, a to podľa toho, ktorá z týchto horných hraníc bude vyššia.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte