Novinky


Aug


2018

Nové nariadenie vlády SR o podmienkach poskytnutia regionálnej investičnej pomoci

Nedávno schválené nariadenie vlády Slovenskej republiky špecifikuje podmienky poskytovania regionálnej investičnej pomoci a ustanovuje maximálnu intenzitu a výšku investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky.

viac

Vláda Slovenskej republiky schválila nariadenie, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2018 ustanovuje podrobnosti týkajúce sa podmienok poskytovania regionálnej investičnej pomoci stanovené novým zákonom č. 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 1. apríla 2018. Investičnou pomocou v zmysle tohto zákona sa pritom rozumie pomoc na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe, technologickom centre a centre podnikových služieb.

Na účely ustanovenia minimálnych hodnôt podmienok na poskytnutie investičnej pomoci vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta a v priemyselnej výrobe nariadenie zavádza klasifikáciu okresov regiónov Slovenskej republiky do štyroch zón A až D. Okresy sa do zón rozdelia podľa porovnania miery nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za stanovené obdobie s váženým priemerom miery nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za stanovené obdobie a miery nezamestnanosti s ním susediacich okresov za rovnaké obdobie. Do zón A až D sa okres zaradí podľa vyššej z porovnávaných hodnôt.

Nariadením sa ďalej vymedzujú prioritné oblasti podporovaných investičných zámerov. Ako príklad je možné uviesť, že medzi investičné zámery realizované v prioritných oblastiach centier podnikových služieb patria investičné zámery, ktoré sú výlučne a priamo zamerané na poskytovanie centralizovaných podporných služieb v oblasti riadenia spoločností, financií a informačných technológií a ktoré vytvárajú znalostné pracovné pozície s vyššou pridanou hodnotou, pri ktorých je nízke riziko automatizácie. Niektoré formy investičnej pomoci sa poskytujú len pri investičných zámeroch v prioritných oblastiach.

Jednou z podmienok na poskytnutie investičnej pomoci je v zmysle zákona realizácia investičného zámeru v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru, t.j. v mieste, v ktorom sa nachádza prevádzkareň prijímateľa investičnej pomoci. Nariadenie však pripúšťa výnimku z uvedenej podmienky pre prípad investičného zámeru realizovaného v priemyselnej výrobe, kedy je prijímateľ investičnej pomoci oprávnený časť obstarávaných strojov, prístrojov a zariadení umiestniť v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru, ktoré je bližšie špecifikované v zákone.

V neposlednej rade nariadenie precizuje maximálnu intenzitu a výšku investičnej pomoci pre daný investičný zámer, a to v závislosti od výšky oprávnených nákladov.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Júl


2018

Minulý rok novelizované ustanovenia Obchodného zákonníka nadobudnú čoskoro účinnosť

Od 1. septembra 2018 budú účinné nové ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj výmazu spoločnosti z príslušného obchodného registra.

viac

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov prijatá v októbri 2017 priniesla množstvo zmien, z ktorých posledné nadobudnú účinnosť 1. septembra 2018.

Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným nebude môcť previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti bude viesť konanie o jej zrušení, ak bude spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti budú pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Pri návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným do príslušného obchodného registra bude spoločnosť povinná predložiť súhlas správcu dane už len v prípadoch, ak pôjde o prevod väčšinového obchodného podielu a zároveň ak bude buď spoločník, ktorý prevádza obchodný podiel alebo nadobúdateľ tuzemskou osobou vedenou v zozname daňových dlžníkov.

Proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným sa zjednoduší tak, že súdu sa nebude musieť predkladať súhlas vo vzťahu k daňovým nedoplatkom voči štátu vždy, ale len v prípadoch, ak bude mať byť spoločnosť založená osobami, ktoré sú vedené v zozname daňových dlžníkov alebo dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra, ktorá sa nezrušuje bez likvidácie s právnym nástupcom, bude od 1. septembra 2018 potrebné okrem súhlasu príslušného správcu dane doložiť aj súhlasom Sociálnej poisťovne s výmazom spoločnosti. Táto povinnosť však bude existovať len v prípadoch, ak bude spoločnosť vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Jún


2018

Vláda SR schválila novelu zákona o ochranných známkach

Vláda SR schválila návrh novely zákona upravujúceho problematiku ochranných známok, ktorou sa v prípade jej odsúhlasenia Národnou radou SR zavedú viaceré významné zmeny. Novelizáciu je potrebné vnímať v globálnych súvislostiach celého systému ochranných známok v EÚ.

viac

Do Národnej rady SR smeruje návrh novely zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý dňa 9. mája 2018 schválila Vláda SR. Novela má za cieľ transponovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.

Jednou zo zásadných zmien, ktorú novela prináša sa týka definície označenia, ktoré je spôsobilé tvoriť ochrannú známku. Označenie musí v súčasnosti disponovať rozlišovacou spôsobilosťou, avšak v prípade schválenia novely bude musieť disponovať aj spôsobilosťou byť vyjadrené v registri presne a jasne. Zavedenie podmienky súvisí s navrhovaným upustením od nutnosti ochrannú známku graficky znázorniť a pripustením existencie zvukovej ochrannej známky.

Novela zákona taktiež zavádza požiadavku skutočného používania ochrannej známky, ktorá vychádza z jedného z ťažiskových princípov predmetnej smernice, ktorým je uplatňovanie ochrany iba tým ochranným známkam, ktoré sú skutočne používané. Ak počas piatich rokov odo dňa zápisu ochrannej známky do registra nezačne majiteľ ochrannú známku skutočne používať v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, alebo ak bolo také používanie prerušené na nepretržité obdobie piatich rokov, ochranná známka bude podliehať možnému následku zrušenia.

V neposlednom rade nóvum predstavuje právo majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím osobám v preprave resp. uvedení tovaru v rámci obchodného styku na územie SR (bez prepustenia tohto tovaru na území SR do voľného obehu), ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je neoprávnene označený označením zhodným s ochrannou známkou zapísanou pre také tovary alebo označením, ktoré nie je možné v základných aspektoch odlíšiť od ochrannej známky zapísanej pre také tovary.

Účinnosť novely sa navrhuje od 14. januára 2019.

 Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Máj


2018

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorého cieľom je nastaviť jednotný a priamo aplikovateľný systém pravidiel ochrany osobných údajov v rámci celej Európskej únie, nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

viac

V zmysle novej harmonizovanej úpravy odpadne povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt, špecifikuje sa však povinnosť prevádzkovateľa osobných údajov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov, a to tak aby bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením.

Nariadenie taktiež zavádza povinnosť vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií, pokiaľ typ spracúvania osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb a zároveň povinnosť osloviť kontrolný orgán so žiadosťou o konzultáciu, pokiaľ z takého posúdenia vplyvu vyplýva, že by spracúvanie osobných údajov k vysokému riziku viedlo.

Jedna z najzásadnejších zmien sa týka žiadosti o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorá v zmysle novej právnej úpravy bude musieť byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od akýchkoľvek iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Tým sa vylučuje zapracovanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov do znenia iného (často nesúvisiaceho) vyhlásenia.

Nariadenie ďalej stanovuje novú povinnosť oznamovania bezpečnostných incidentov, ktorá sa bude vzťahovať na každý prípad porušenia ochrany osobných údajov, predovšetkým ich stratu, odcudzenie alebo ich zneužitie.

V neposlednom rade sa posilňuje právo dotknutých osôb „na zabudnutie“ a to v prípadoch, ak spracúvané osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali a táto osoba prejaví záujem o ich trvalé vymazanie. Pokiaľ neexistujú zákonné dôvody pre ďalšie spracúvanie takýchto osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich bez zbytočného odkladu natrvalo vymazať.

Nadobudnutím účinnosti nariadenia sa zmení aj systém sankcií za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov. V zmysle nariadenia bude možné uložiť pokutu až do výšky 20 miliónov EUR alebo do výšky 4 % z celosvetového obratu, a to podľa toho, ktorá z týchto horných hraníc bude vyššia.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Apr


2018

Hamala Kluch Víglaský je najlepšou slovenskou advokátskou kanceláriou pre oblasť M&A

Týždenník TREND v spolupráci s vydavateľstvom EPRAVO Group s.r.o. už po šiesty raz vyhlásil výsledky súťaže advokátskych kancelárii pôsobiacich na slovenskom trhu s názvom Právnická firma roka 2018. Jej aktuálneho ročníka sa zúčastnilo spolu 57 kancelárií, ktoré súťažili v dvoch hlavných a 13 odvetvových kategóriách.

viac

Advokátska kancelária Hamala Kluch Viglasky s.r.o., ktorá na trhu pôsobí od roku 2006, sa už tradične ocitla medzi ocenenými, tentokrát v šiestich kategóriách, pričom v kategórii Fúzie a akvizície sa stala jej absolútnym víťazom. V kategóriách Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti a Bankovníctvo a financie ju hodnotitelia zaradili medzi veľmi odporúčané advokátske kancelárie, ocenenie odporúčaná získala v kategóriách Hospodárska súťaž a Reštrukturalizácia a insolvencia.

loga PFR2018

„Pre náš tím je najväčšou satisfakciou úspešne ukončená transakcia a spokojnosť  klienta. Nemenej si však vážime ocenenie z radov odbornej verejnosti, ktoré nás motivuje a úprimne sa tešíme z uznania za našu prácu. V sfére právnych služieb by znalosť práva mala byť úplnou samozrejmosťou; čo avšak nie je samozrejmosťou a v čom sa snažíme neustále zdokonaľovať je aplikovať právo tak aby klienti mohli ich biznis úspešne rozvíjať a v konečnom dôsledku dosahovali výborné výsledky aj vďaka naším právnym radám a inovatívnym riešeniam, ktoré im ponúkame,“ hovorí Roman Hamala, partner kancelárie Hamala Kluch Viglasky s.r.o.

Cieľom súťaže Právnická firma roka bolo tak ako po minulé roky vytvoriť rebríček odborníkov v poskytovaní právnych služieb v jednotlivých oblastiach práva na Slovensku a tým prispieť k posilňovaniu povedomia a právnej istoty. Hodnotiteľmi prihlásených advokátskych kancelárii sú ľudia pôsobiaci mimo právnej brandže, a to predstavitelia veľkých zadávateľov, investičných bánk, audítorských firiem a pod., ktorí deklarované transakcie posudzujú z rôznych hľadísk ako napr. právna zložitosť, celková náročnosť, prítomnosť medzinárodného prvku či spoločenský dosah.

 Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

Hamala Kluch Víglaský s.r.o. (HKV) je nezávislá slovenská advokátska kancelária, ktorá už 12 rokov poskytuje komplexné právne služby domácej ako aj zahraničnej klientele vo všetkých významných oblastiach moderného obchodného práva platného v Slovenskej republike ako aj v iných krajinách.

Právnici HKV disponujú skúsenosťami na lokálnej a medzinárodnej úrovni, čo umožňuje kancelárii ponúkať svojim klientom komplexné a koordinované poradenstvo s ohľadom na ich potreby. Svoj obchodný prístup firma zameriava na úspešný a efektívny manažment a vynakladá najvyššie úsilie na poskytovanie služieb zodpovedajúcej kvality.

HKV je medzinárodnými ako aj lokálnymi ratingovými organizáciami (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000) zaraďované medzi slovenskú špičku vo všetkých hlavných oblastiach práva, vrátane korporátneho práva, M&A, bankovníctva a financií, stavebného práva a práva nehnuteľností.


Mar


2018

Predbežná držba v prípade sanácie environmentálnej záťaže

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorý zavádza možnosť vyvlastnenia a predbežnej držby v prípade potreby sanácie environmentálnej záťaže vo verejnom záujme.

viac

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní.

Okrem zmien zväčša legislatívno-technického charakteru prináša schválený materiál aj nové ustanovenia do tzv. geologického zákona. S účinnosťou od 28. februára 2018 platia nové pravidlá týkajúce sa vyvlastnenia a predbežnej držby v súvislosti so sanáciou environmentálnej záťaže vo verejnom záujme.

Zavedený inštitút predbežnej držby má za cieľ stavebníkovi pri sanácií environmentálnej záťaže umožniť vykonávať na nehnuteľnostiach určité práce i keď sú tieto nehnuteľnosti stále predmetom vyvlastňovacieho konania. Uplatnenie inštitútu predbežnej držby je preto v zmysle novej úpravy možné len v prípadoch, keď v súvislosti so sanáciou environmentálnej záťaže prebieha vyvlastňovacie konanie, pričom jej uplatnenie prichádza do úvahy najmä v prípadoch zabezpečenia ochrany života a zdravia obyvateľstva a ochrany zložiek životného prostredia.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Feb


2018

Návrh zákona proti byrokracii

Legislatívnym procesom práve prechádza návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je odbremenenie fyzických a právnických osôb od povinnosti predkladať orgánom verejnej moci najčastejšie požadované výpisy z verejných registrov.

viac

Návrh zákona schválený vládou bol dňa 23. februára 2018 predložený na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. V prípade jeho schválenia bude zákon účinný od 1. júla 2018.

Hlavným cieľom návrhu zákona je snaha o odbyrokratizovanie spoločnosti, pričom ide o prvý zákon zo série pripravovaných zákonov, ktoré majú postupne zaviesť systém „jedenkrát a dosť“, tzn. systém, kedy štát nebude vyžadovať od fyzických a právnických osôb preukazovanie údajov, ak nimi už disponuje.

Predložený návrh zákona oslobodzuje široký okruh osôb od preukazovania skutočností dokladaním výpisov z určitých registrov (ako napríklad z obchodného registra, z katastra nehnuteľností alebo registra trestov), ak si orgány verejnej moci tieto skutočnosti vedia preveriť samé prostredníctvom v zákone stanovených informačných systémov verejnej správy.

Návrh zákona by sa prostredníctvom jednotlivých novelizačných článkov dotkol okolo 160 zákonov, v ktorých sa navrhujú vypustiť súvisiace povinnosti predkladať verejným orgánom spolu s rôznymi konkrétnymi žiadosťami (napríklad žiadosťami týkajúcimi sa zmeny druhu pozemku, odňatia poľnohospodárskej pôdy, žiadosťami o oprávnenia na vykonávanie rôznych typov činností a pod.) výpisy z dotknutých registrov.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Jan


2018

Novela zákona o dani z príjmu

V decembri 2017 bola prijatá novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela posilňuje úroveň ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidlá proti narúšaniu základu dane z presunu ziskov mimo územia SR.

viac

S účinnosťou od 1. januára 2018 (resp. pri niektorých zmenách od 1. januára 2019) je prostredníctvom novely do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná tzv. ATAD Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, čo prináša mnohé zmeny, ktoré majú viesť k obmedzeniu vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

Medzi jednu z najvýznamnejších zmien možno zaradiť zavedenie zdanenia pri odchode (tzv. Exit Taxation). Cieľom je zdanenie ekonomických hodnôt ziskov, ktoré boli vytvorené na Slovensku v prípadoch, keď daňovníci presúvajú majetok, podnikateľskú činnosť alebo daňovú rezidenciu do zahraničia. Na zdanenie pri odchode sa od 1. januára 2018 uplatní sadzbe dane vo výške 21%. Pri splnení stanovených zákonných podmienok bude možná úhrada tejto dane v splátkach.

Po novom existuje pri nepeňažných vkladoch, zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev povinnosť použiť primárne metódu reálnych hodnôt. Pôvodné hodnoty je možné použiť iba v špecifických prípadoch.

Zmena sa dotkla aj zdaňovania príjmov právnických osôb z predaja akcií a obchodných podielov v spoločnostiach. Od 1. januára 2018 takéto príjmy oslobodené od dane. Zmena sa dotýka vymedzeného okruhu právnických osôb spĺňajúcich nasledovné zákonné podmienky: podiel na základnom imaní spoločnosti aspoň 10%, doba držby obchodného podielu resp. akcií minimálne 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, predávajúci vykonáva na území SR podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom obchodného podielu resp. akcií, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií.

V neposlednom rade, s účinnosťou od 1. januára 2019 sa zavádzajú nové pravidlá zdaňovania pri kontrolovaných spoločnostiach (tzv. CFC Rules), ktoré majú zabrániť odlivu ziskov slovenských spoločností do tzv. zahraničných kontrolovaných spoločností. Za kontrolovanú zahraničnú osobu sa bude považovať zahraničný subjekt, nad ktorým vykonáva slovenská právnická osoba priamu alebo nepriamu kontrolu (cez viac ako 50%-ný podiel na hlasovacích právach, základnom imaní alebo zisku) a ak daň platená takouto kontrolovanou zahraničnou osobou v zahraničí je nižšia ako rozdiel medzi daňou, ktorú by takáto kontrolovaná zahraničná spoločnosť platila na území SR a daňou, ktorú by platila v zahraničí.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Dec


2017

Zmeny v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

S účinnosťou od 1. marca 2018 sa navrhuje zaviesť množstvo zmien v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, v zmysle ktorých sa majú upraviť požiadavky na tzv. hĺbkovú kontrolu klientov bánk, finančných inštitúcií, audítorov, účtovníkov a mnohých iných povinných osôb.

viac

V parlamente je prerokovávaný vládny návrh zákona, ktorým sa má do existujúcich zákonov transponovať tzv. IV. AML Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015. Prevažná väčšina zmien s navrhovanou účinnosťou od 1. marca 2018 sa má týkať zákona č. 297/2008 Z. z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Zmeny ostatných dotknutých predpisov sa navrhujú s účinnosťou od 1. júla 2018.

Navrhujú sa stanoviť minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba pri uzatváraní obchodného vzťahu s klientom povinná vykonávať v rámci zjednodušenej starostlivosti o klienta. Pri vykonávaní základnej starostlivosti sa navrhuje zaviesť povinnosť povinných osôb obligatórne zisťovať konečného užívateľa výhod klienta a to, či klient alebo konečný užívateľ výhod nie je medzinárodne sankcionovanou osobou alebo politicky exponovanou osobou. Pri obchode alebo obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou bude povinná osoba povinná vykonať zvýšenú starostlivosť. Definícia politicky exponovanej osoby sa pritom navrhuje významne rozšíriť.

S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú hotovostné platby, navrhuje sa znížiť limit potrebný pre zaradenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti a to z pôvodných 15.000 EUR na 10.000 EUR.

Zároveň sa navrhuje zaviesť povinnosť dotknutých osôb identifikovať svojich konečných užívateľov výhod, viesť a priebežne aktualizovať ich identifikačné údaje (ak tieto nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v Registri partnerov verejného sektora) a zároveň tieto uchovávať po stanovenú dobu.

V neposlednom rade sa s účinnosťou od 1. júla 2018 navrhuje povinný zápis identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod dotknutých právnických osôb do obchodného registra. Dotknuté právnické osoby zapísané do obchodného registra do 30. júna 2018 budú povinné podať návrh na zápis údajov o svojom konečnom užívateľovi výhod do 31. decembra 2019.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Nov


2017

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Slovenský parlament schválil novelu zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zavádza relatívne veľký počet zmien v ustanoveniach týkajúcich sa nájmu poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku.

viac

 

Novela v súčasnosti čaká na podpis prezidenta, pričom prevažná väčšina zmien by mala nadobudnúť účinnosť 1. mája 2018. Novela ruší automatické obnovenie nájomných zmlúv (v súčasnosti platné v prípadoch, keď nájomca alebo prenajímateľ rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu). Takisto dôjde k zmenám v ustanoveniach týkajúcich sa práva na prednostné uzavretie nájomnej zmluvy. Toto právo bude zachované iba nájomcom, ktorí pozemok užívali a neuplatní sa, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku na inú osobu. V prípade porušenia práva nájomcu na prednostné uzavretie nájomnej zmluvy uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, bude takáto nájomná zmluva neplatná.  Zákon sa bude vzťahovať aj na druh pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností ako „zastavané plochy a nádvoria“, ale iba v prípade, ak slúžia na poľnohospodárske účely. Novela tiež stanovuje minimálne nájomné pre takýto typ pozemku. Maximálna doba nájmu sa skráti z 25 rokov na 15 rokov.  V neposlednom rade, na účely usporiadania nájomných vzťahov medzi vlastníkmi pozemkov a ich užívateľmi, sa v prípade podielového spoluvlastníctva bude vyžadovať iba súhlas väčšiny spoluvlastníkov.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte