Novinky


Feb


2018

Návrh zákona proti byrokracii

Legislatívnym procesom práve prechádza návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je odbremenenie fyzických a právnických osôb od povinnosti predkladať orgánom verejnej moci najčastejšie požadované výpisy z verejných registrov.

viac

Návrh zákona schválený vládou bol dňa 23. februára 2018 predložený na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. V prípade jeho schválenia bude zákon účinný od 1. júla 2018.

Hlavným cieľom návrhu zákona je snaha o odbyrokratizovanie spoločnosti, pričom ide o prvý zákon zo série pripravovaných zákonov, ktoré majú postupne zaviesť systém „jedenkrát a dosť“, tzn. systém, kedy štát nebude vyžadovať od fyzických a právnických osôb preukazovanie údajov, ak nimi už disponuje.

Predložený návrh zákona oslobodzuje široký okruh osôb od preukazovania skutočností dokladaním výpisov z určitých registrov (ako napríklad z obchodného registra, z katastra nehnuteľností alebo registra trestov), ak si orgány verejnej moci tieto skutočnosti vedia preveriť samé prostredníctvom v zákone stanovených informačných systémov verejnej správy.

Návrh zákona by sa prostredníctvom jednotlivých novelizačných článkov dotkol okolo 160 zákonov, v ktorých sa navrhujú vypustiť súvisiace povinnosti predkladať verejným orgánom spolu s rôznymi konkrétnymi žiadosťami (napríklad žiadosťami týkajúcimi sa zmeny druhu pozemku, odňatia poľnohospodárskej pôdy, žiadosťami o oprávnenia na vykonávanie rôznych typov činností a pod.) výpisy z dotknutých registrov.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Jan


2018

Novela zákona o dani z príjmu

V decembri 2017 bola prijatá novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela posilňuje úroveň ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidlá proti narúšaniu základu dane z presunu ziskov mimo územia SR.

viac

S účinnosťou od 1. januára 2018 (resp. pri niektorých zmenách od 1. januára 2019) je prostredníctvom novely do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná tzv. ATAD Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, čo prináša mnohé zmeny, ktoré majú viesť k obmedzeniu vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

Medzi jednu z najvýznamnejších zmien možno zaradiť zavedenie zdanenia pri odchode (tzv. Exit Taxation). Cieľom je zdanenie ekonomických hodnôt ziskov, ktoré boli vytvorené na Slovensku v prípadoch, keď daňovníci presúvajú majetok, podnikateľskú činnosť alebo daňovú rezidenciu do zahraničia. Na zdanenie pri odchode sa od 1. januára 2018 uplatní sadzbe dane vo výške 21%. Pri splnení stanovených zákonných podmienok bude možná úhrada tejto dane v splátkach.

Po novom existuje pri nepeňažných vkladoch, zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev povinnosť použiť primárne metódu reálnych hodnôt. Pôvodné hodnoty je možné použiť iba v špecifických prípadoch.

Zmena sa dotkla aj zdaňovania príjmov právnických osôb z predaja akcií a obchodných podielov v spoločnostiach. Od 1. januára 2018 takéto príjmy oslobodené od dane. Zmena sa dotýka vymedzeného okruhu právnických osôb spĺňajúcich nasledovné zákonné podmienky: podiel na základnom imaní spoločnosti aspoň 10%, doba držby obchodného podielu resp. akcií minimálne 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, predávajúci vykonáva na území SR podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom obchodného podielu resp. akcií, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií.

V neposlednom rade, s účinnosťou od 1. januára 2019 sa zavádzajú nové pravidlá zdaňovania pri kontrolovaných spoločnostiach (tzv. CFC Rules), ktoré majú zabrániť odlivu ziskov slovenských spoločností do tzv. zahraničných kontrolovaných spoločností. Za kontrolovanú zahraničnú osobu sa bude považovať zahraničný subjekt, nad ktorým vykonáva slovenská právnická osoba priamu alebo nepriamu kontrolu (cez viac ako 50%-ný podiel na hlasovacích právach, základnom imaní alebo zisku) a ak daň platená takouto kontrolovanou zahraničnou osobou v zahraničí je nižšia ako rozdiel medzi daňou, ktorú by takáto kontrolovaná zahraničná spoločnosť platila na území SR a daňou, ktorú by platila v zahraničí.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Dec


2017

Zmeny v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

S účinnosťou od 1. marca 2018 sa navrhuje zaviesť množstvo zmien v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, v zmysle ktorých sa majú upraviť požiadavky na tzv. hĺbkovú kontrolu klientov bánk, finančných inštitúcií, audítorov, účtovníkov a mnohých iných povinných osôb.

viac

V parlamente je prerokovávaný vládny návrh zákona, ktorým sa má do existujúcich zákonov transponovať tzv. IV. AML Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015. Prevažná väčšina zmien s navrhovanou účinnosťou od 1. marca 2018 sa má týkať zákona č. 297/2008 Z. z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Zmeny ostatných dotknutých predpisov sa navrhujú s účinnosťou od 1. júla 2018.

Navrhujú sa stanoviť minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba pri uzatváraní obchodného vzťahu s klientom povinná vykonávať v rámci zjednodušenej starostlivosti o klienta. Pri vykonávaní základnej starostlivosti sa navrhuje zaviesť povinnosť povinných osôb obligatórne zisťovať konečného užívateľa výhod klienta a to, či klient alebo konečný užívateľ výhod nie je medzinárodne sankcionovanou osobou alebo politicky exponovanou osobou. Pri obchode alebo obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou bude povinná osoba povinná vykonať zvýšenú starostlivosť. Definícia politicky exponovanej osoby sa pritom navrhuje významne rozšíriť.

S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú hotovostné platby, navrhuje sa znížiť limit potrebný pre zaradenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti a to z pôvodných 15.000 EUR na 10.000 EUR.

Zároveň sa navrhuje zaviesť povinnosť dotknutých osôb identifikovať svojich konečných užívateľov výhod, viesť a priebežne aktualizovať ich identifikačné údaje (ak tieto nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v Registri partnerov verejného sektora) a zároveň tieto uchovávať po stanovenú dobu.

V neposlednom rade sa s účinnosťou od 1. júla 2018 navrhuje povinný zápis identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod dotknutých právnických osôb do obchodného registra. Dotknuté právnické osoby zapísané do obchodného registra do 30. júna 2018 budú povinné podať návrh na zápis údajov o svojom konečnom užívateľovi výhod do 31. decembra 2019.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Nov


2017

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Slovenský parlament schválil novelu zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zavádza relatívne veľký počet zmien v ustanoveniach týkajúcich sa nájmu poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku.

viac

 

Novela v súčasnosti čaká na podpis prezidenta, pričom prevažná väčšina zmien by mala nadobudnúť účinnosť 1. mája 2018. Novela ruší automatické obnovenie nájomných zmlúv (v súčasnosti platné v prípadoch, keď nájomca alebo prenajímateľ rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu). Takisto dôjde k zmenám v ustanoveniach týkajúcich sa práva na prednostné uzavretie nájomnej zmluvy. Toto právo bude zachované iba nájomcom, ktorí pozemok užívali a neuplatní sa, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku na inú osobu. V prípade porušenia práva nájomcu na prednostné uzavretie nájomnej zmluvy uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, bude takáto nájomná zmluva neplatná.  Zákon sa bude vzťahovať aj na druh pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností ako „zastavané plochy a nádvoria“, ale iba v prípade, ak slúžia na poľnohospodárske účely. Novela tiež stanovuje minimálne nájomné pre takýto typ pozemku. Maximálna doba nájmu sa skráti z 25 rokov na 15 rokov.  V neposlednom rade, na účely usporiadania nájomných vzťahov medzi vlastníkmi pozemkov a ich užívateľmi, sa v prípade podielového spoluvlastníctva bude vyžadovať iba súhlas väčšiny spoluvlastníkov.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Aug


2017

Blížiaca sa účinnosť všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a jeho dopad na prax

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie).

viac

 

 Aktuálne platná právna úprava v podobe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/45/EHS o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov z roku 1995 bola jednotlivými členskými štátmi implementovaná nekonzistentne. Výsledkom je neprehľadná fragmentácia pravidiel ochrany osobných údajov pozostávajúca celkovo z 28 zákonov o ochrane osobných údajov, z ktorých každý má svoje špecifiká, pričom niektoré si dokonca vzájomne protirečia. Rozdrobená právna úprava na úseku ochrany osobných údajov tak vytvárala podnikateľským subjektom prekážku v aktívnom využívaní dostupných technologických prostriedkov a v expandovaní na trhy iných členských štátov a v neposlednom rade oslabovala dôveru občanov Európskej únie v dôslednú ochranu nimi poskytnutých osobných údajov.

Dlho očakávaná reforma systému ochrany osobných údajov v podobe prijatého Nariadenia má zreteľne definovaný cieľ – nastaviť jednotný a priamo aplikovateľný systém pravidiel ochrany osobných údajov naprieč celou Európskou úniou a sprevádzať tak spoločnú Európu na už začatej ceste do digitálneho veku.

Harmonizovaná právna úprava so sebou prináša okrem viacerých pozitívnych zmien v podobe ľahšieho prístupu na zahraničné trhy i niekoľko nových, doposiaľ nepoznaných povinností pre podnikateľské subjekty. Nezvyčajne tvrdý systém sankcií, povinné oznamovanie bezpečnostných incidentov, právo na zabudnutie a právo na prenosnosť sú iba niektoré z noviniek, ktoré nepochybne pretvoria európske podnikateľské prostredie.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Máj


2017

Nový zákon o registri partnerov verejného sektora

Dňa 1. februára 2017 nadobudne účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov označovaný tiež ako „protischránkový zákon“. Zákonodarca prijatím tejto zákonnej normy sleduje zámer odkryť vlastnícke a riadiace štruktúry tých subjektov, ktoré majú záujem obchodovať s verejným sektorom, ako i zámer priniesť väčšiu dávku transparentnosti do oblasti verejného obstarávania.

viac

Register partnerov verejného sektora je obdobou a zároveň náhradou už existujúceho registra konečných užívateľov výhod zavedeného zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Register partnerov verejného sektora však na rozdiel od jeho predchodcu zreteľne prekračuje rámec verejného obstarávania a pokrýva omnoho širšie spektrum transakcií medzi právnickými a fyzickými osobami a štátom. Správcom a prevádzkovateľom registra bude Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a registrujúcim orgánom bude Okresný súd Žilina.

Vo všeobecnosti sa za partnera verejného sektora považuje každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá sama nie je subjektom verejnej správy, a  ktorá zároveň

  • prijíma finančné prostriedky z akéhokoľvek verejného rozpočtu, alebo

  • prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu alebo inej verejnoprávnej inštitúcie, alebo

  • uzatvára zmluvu podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, alebo

  • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo

  • sa povinne zapisuje do registra podľa zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

V prípade, ak podnikateľský subjekt spĺňa nastavené kritéria pre status partnera verejného sektora, musí plniť široké spektrum povinností. Jednou z najdôležitejších povinností partnera verejného sektora je povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, pričom zápis zákonom predpísaných údajov do registra je nevyhnutnou podmienkou obchodovania s verejným sektorom.

Samotný partner verejného sektora nie je oprávnený samostatne vykonať zápis do registra partnerov verejného sektora bez účasti nezávislého subjektu. K takémuto úkonu potrebuje súčinnosť takzvanej oprávnenej osoby, s ktorou musí v zmysle zákonného znenia uzatvoriť osobitnú dohodu. Zákon striktne upravuje, že oprávnenou osobou môže byť iba advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor a daňový poradca, ktorých miesto podnikania alebo sídlo sa nachádza na území Slovenskej republiky. Oprávnená osoba koná za partnera verejného sektora voči registrovému orgánu, zabezpečuje identifikáciu, respektíve overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zároveň plní široké spektrum ďalších zákonom stanovených povinností.

Podnikateľský subjekt má možnosť si oprávnenú osobu vybrať podľa svojho uváženia. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že oprávnená osoba bude partnera verejného sektora zastupovať vo vzťahu ku štátnym orgánom, partner verejného sektora by mal klásť dôraz na odborný, personálny ako aj materiálny potenciál oprávnenej osoby.

Porušenie novo stanovených povinností (vrátane povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora riadne a včas) môže vyústiť do závažných sankcií v súkromnoprávnej, administratívnoprávnej a za určitých okolností aj v trestnoprávnej rovine, ktoré sa môžu týkať partnera verejného sektora, členov jeho štatutárneho orgánu, oprávnenej osoby a tiež konečného užívateľa výhod. Jednou z najzávažnejších sankcií okrem uloženia pokuty je možnosť subjektu verejného sektora odstúpiť s okamžitou účinnosťou od zmluvy s partnerom verejného sektora alebo nemožnosť ďalšieho obchodovania s verejným sektorom.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Mar


2017

Nový partner – Lukáš Michálik

V januári 2017 bol Lukáš Michálik vymenovaný za partnera advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský a pripojil sa k zakladajúcim partnerom Romanovi Hamalovi, Martinovi Kluchovi a Petrovi Víglaskému. Rozšírenie počtu partnerov je odrazom rastu podnikateľských aktivít advokátskej kancelárie a jej pripravenosti čeliť novým výzvam.
viac

HVK_Lukas_Michalik-2 small

Lukáš Michálik začal pracovať v advokátskej kancelárii v roku 2006 ako jeden z jej prvých členov. Odvtedy preukázal pozoruhodné osobnostné i profesijné kvality, vďaka ktorým sa rýchlo stal najcennejším členom tímu právnikov advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský.

Neustály rast našej kancelárie si vyžiadal rozšírenie a zmenu štruktúry tímu našich právnikov. Rozšírenie počtu partnerov je signálom pre trh, že advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský je pripravená ďalej expandovať a čeliť ďalším výzvam.“  Roman Hamala, zakladajúci partner advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský.

Lukáš Michálik získal právnický titul na Univerzite Karlovej v Prahe, Česká republika, potom odišiel študovať do zahraničia, kde získal titul LL.M. a certifikát z obchodného práva na jednej z najlepších univerzít na svete, University of California, Berkeley v Spojených štátoch amerických.

Má desaťročnú prax a špecializuje sa na právo obchodných spoločností, M&A, oblasť bankovníctva a financií a právo nehnuteľností. Počas svojej praxe sa podieľal na mnohých zložitých cezhraničných transakciách vrátane niektorých z najväčších a najdôležitejších transakcií v Slovenskej republike. Pravidelne sa podieľal na právnom a obchodnom štruktúrovaní transakcií klientov od samého začiatku cez podpis zmlúv až po ich vykonanie.

Silnou stránkou našej advokátskej kancelárie vždy bolo poskytovanie vysoko profesionálnych právnych služieb pri súčasnom zachovaní nášho flexibilného a na riešenie orientovaného prístupu, ktorý si naši tak zahraniční, ako aj domáci klienti vysoko cenia. Lukáš osobnostne i odborne rástol spolu s advokátskou kanceláriou a pomohol nám formovať budúcnosť našej činnosti. Je veľmi dobrým právnikom s mimoriadnym zmyslom pre obchodovanie, v kombinácii s dokonalými osobnostnými a manažérskymi zručnosťami. Tieto vlastnosti z neho robia cenného partnera našej advokátskej kancelárie a mali sme to šťastie, že pracuje práve pre nás.” Roman Hamala


Aug


2016

Daňové úniky

Dňa 12. júla 2016 Európska rada prijala novú smernicu, ktorá stanovuje pravidlá proti praktikám vyhýbania sa plateniu daní, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu Európskej únie (ďalej len Smernica). Je súčasťou balíka návrhov Európskej komisie, ktoré majú posilniť pravidlá proti daňovým únikom spoločností a ktoré vychádzajú z odporúčaní OECD.
viac

Smernica sa zaoberá situáciami, keď podniky, väčšinou nadnárodné skupiny, využívajú rozdiely medzi vnútroštátnymi daňovými systémami, aby znížili svoje daňové odvody. Reaguje tak na vnímanie mnohých platiteľov dane a malých a stredných podnikov, že niektoré nadnárodné spoločnosti neplatia spravodlivo svoj podiel daní, a tým narušujú daňovú konkurenciu v rámci jednotného trhu Európskej únie. Táto smernica sa uplatňuje na všetkých platiteľov dane, ktorí platia daň z príjmov právnických osôb v členských štátoch, vrátane dcérskych spoločností so sídlom v tretích krajinách. Obsahuje pravidlá na zabránenie daňovým únikom v situáciách, ktoré môžu nastať v oblasti pravidiel o obmedzení zahrnutia úrokov, pravidiel o zdaňovaní pri odchode, všeobecných pravidiel proti zneužívaniu, pravidiel pre ovládané zahraničné spoločnosti a pravidiel týkajúcich sa hybridných nesúrodých systémov. Smernica zabezpečí, aby sa opatrenia OECD proti znižovaniu daňového základu a presúvaniu zisku zavádzali v rámci Európskej únie koordinovane, pričom pri troch z piatich oblastí, na ktoré sa smernica uplatňuje, implementuje odporúčania OECD (pravidlá o obmedzení zahrnutia úrokov, pravidlá pre ovládané zahraničné spoločnosti a pravidlá týkajúce sa hybridných nesúrodých systémov). Do 31. decembra 2018 budú členské štáty musieť transponovať smernicu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, s výnimkou pravidiel o zdaňovaní pri odchode, ktorá sa musí transponovať do 31. decembra 2019. Členské štáty, ktorých cielené pravidlá sú rovnako účinné ako pravidlá o obmedzení zahrnutia úrokov, ich môžu uplatňovať dovtedy, kým OECD nedosiahne dohodu o minimálnom štandarde alebo najneskôr do 1. januára 2024.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Júl


2016

Ochrana obchodného tajomstva

Dňa 8. júna 2016 Európsky parlament schválil smernicu o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich nezákonným získavaním alebo vyzradením, ktorá zabezpečuje postupnú harmonizáciu v oblasti ochrany obchodného tajomstva a ktorým sa ustanovujú spoločné opatrenia týkajúce sa ochrany obchodného tajomstva.
viac

Keďže spoločnosti investujú do získavania, vývoja a používania know-how a informácií, tieto investície majú vplyv na ich konkurencieschopnosť a inovačnú výkonnosť na trhu, a tým aj na motiváciu naďalej inovovať. Systémy a definície zaobchádzania s obchodným tajomstvom a ochrany obchodného tajomstva sa v jednotlivých členských štátoch veľmi líšia. Preto je cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 o ochrane  nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich nezákonným získavaním, používaním alebo vyzradením (ďalej len „smernica“) zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu. Táto smernica prináša právnu istotu a pomôže zvýšiť záujem o rozvoj výskumných a inovačných aktivít. Podľa nového právneho rámca budú členské štáty EÚ musieť zabezpečiť, aby držitelia obchodného tajomstva mali právo uplatniť opatrenia, postupy a opravné prostriedky stanovené v smernici, aby zabránili nezákonnému získavaniu, používaniu alebo zverejňovaniu ich obchodné tajomstva, alebo aby získali odškodnenie za takéto nezákonné získanie, použitie alebo zverejnenie. Hoci sa v smernici stanovujú opatrenia na zabránenie sprístupnenia informácií s cieľom chrániť dôvernosť obchodného tajomstva, nové opatrenia plne zabezpečujú, aby sa investigatívna žurnalistika mohla vykonávať bez akýchkoľvek nových obmedzení. V smernici sa neustanovujú žiadne obmedzenia pre pracovníkov v pracovných zmluvách, kde sa aj naďalej bude uplatňovať vnútroštátne právo. Preto sa nijako nebude obmedzovať využívanie skúseností a zručností, ktoré zamestnanci čestne získali v rámci bežného výkonu svojho zamestnania. Osoby konajúce v dobrej viere, ktoré prezradia obchodné tajomstvo v záujme ochrany všeobecného verejného záujmu, bežne známe ako „informátori“, budú môcť tiež využívať primeranú ochranu.  Podľa smernice sa žiadosť o opatrenia a nápravné opatrenia musí zamietnuť, ak údajné získanie, použitie alebo vyzradenie obchodného tajomstva bolo vykonané pri uplatňovaní práva na slobodu prejavu a práva na slobodný prístup k informáciám, pri odhaľovaní pochybenia, protiprávneho konania alebo nezákonnej činnosti za predpokladu, že odporca konal s cieľom chrániť všeobecný verejný záujem (systém donášania); pri poskytnutí zamestnancami ich zástupcom v rámci legitímneho výkonu ich funkcií v súlade s právom EÚ alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi za predpokladu, že ich poskytnutie bolo pre ich činnosť nevyhnutné, ako aj na účely ochrany oprávnených záujmov uznaných v právnych predpisoch EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Smernica bola uverejnená v Úradnom vestníku EÚ dňa 15. júna 2016. Účinnosť nadobudne dvadsať dní po jej uverejnení a členské štáty budú mať maximálne dva roky na zahrnutie nových ustanovení do vnútroštátnych právnych predpisov.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Máj


2016

Nový zákon o verejnom obstarávaní

Národná rada Slovenskej republiky schválila úplne nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý nahrádza existujúci právny predpis, ktorý bol niekoľkokrát zmenený a doplnený. Nový zákon vychádza z novo prijatých smerníc Európskej únie, ktoré komplexne upravujú oblasť verejného obstarávania a reagujú na trend všadeprítomnej elektronizácie vo verejnej správe.
viac

Dňa 15. januára 2014 Európsky parlament prijal nové smernice Európskej únie upravujúce verejné obstarávanie, pričom členským štátom bola poskytnutá 24-mesačná lehota na transpozíciu (36 mesiacov pre centrálne obstarávanie a 54 mesiacov pre povinnú elektronizáciu). Slovenská republika si splnila svoju povinnosť transponovať smernicu prijatím nového zákona účinného od 18. apríla 2016. Hlavným cieľom nového zákona je podporovať účinnosť a všeobecne urýchliť obstarávanie prostredníctvom povinnej elektronizácie, lepšej flexibility, zníženia administratívnych problémov, lepšieho prístupu malých a stredných podnikov na trh a zavedenie väčšej právnej istoty. Nový zákon zavádza nové inštitúty, ako je napríklad nový postup verejného obstarávania nazývaný inovačné partnerstvo, výnimky „in-house“, priame platby subdodávateľom, spoločné obstarávanie obstarávateľov, zavedenie právnych dôvodov pre odstúpenie od zmlúv a jednotný európsky dokument ako preukázanie splnenia podmienok stanovených pre uchádzačov počas verejného obstarávania.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte