Oblasti práva

Pracovné právo


V oblasti pracovného práva máme značné skúsenosti zahŕňajúce všetky možné aspekty. Neustále sledujeme zmeny v tejto veľmi rýchlo sa meniacej dynamickej oblasti, v ktorej dochádza k častým zmenám právnych predpisov a našim cieľom je poskytovať klientom právne poradenstvo zamerané na stratégie na dosiahnutie správneho riadenia zamestnancov a vybudovanie stabilného pracovného kolektívu a na politiky zamestnanosti v súlade s príslušnými zákonmi.

V tejto oblasti ponúkame náš program pre prisťahovalectvo a víza, v rámci ktorého poskytujeme rozsiahle poradenstvo a pomoc pri plnení požiadaviek platných v oblasti prisťahovalectva pre zamestnávanie zahraničných vedúcich pracovníkov, manažérov a zamestnancov. Tento program zahŕňa získavanie príslušných povolení a víz, osobných akreditačných preukazov a koordinácie pracovného postavenia s imigračnými záležitosťami.

Naše služby obvykle zahŕňajú nasledujúce oblasti:

  • pracovné zmluvy a zmluvy s vedúcimi pracovníkmi, ako aj ďalšie zmluvy a dohody upravujúce vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
  • transfery a mobilitu zamestnancov
  • pracovné poriadky, príručky pre zamestnancov a ďalšie vnútorné predpisy
  • zásady a postupy odmeňovania zamestnancov (podieľanie sa na zisku, odmeny a ďalšie stimuly)
  • prepúšťanie, odstávky, znižovanie počtu zamestnancov, zatváranie závodov a hromadné prepúšťanie
  • pracovné spory a súdne konania
  • záležitosti týkajúce sa odborových zväzov, štrajkov a kolektívneho vyjednávania
  • záležitosti ochrany osobných údajov a ochrany súkromia
  • otázky týkajúce sa diskriminácie a obťažovania
  • programe pre prisťahovalectvo a víza

Realizované transakcie a projekty:

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach všetkým slovenským subjektov spoločnosti JOHNSON CONTROLS, najmä v súvislosti s pracovnými zmluvami, schémami poskytovania zamestnaneckých výhod, rozväzovaním pracovného pomeru, odborovými zväzmi, bezpečnosťou práce, chorobami z povolania, atď.

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a jej dcérskym spoločnostiam BIONERGY, a.s. a Infra Services, a.s.

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach významnej švédskej módnej značke LINDEX vo všetkých oblastiach pracovného práva, najmä v súvislosti s pracovnými zmluvami, schémami poskytovania zamestnaneckých výhod a rozväzovaním pracovného pomeru v subjektoch spoločnosti LINDEX v Slovenskej republike a Českej republike

viac…