Oblasti práva

Energetika, infraštruktúra a doprava


Náš tím, ktorý sa zaoberá záležitosťami energetiky, infraštruktúry a dopravy, ponúka celú škálu služieb tak klientom zo súkromného sektora, ako aj klientom z verejného sektora, ktorí pôsobia v oblasti infraštruktúry a dopravy, energetickým spoločnostiam a podnikom verejnoprospešných služieb bez ohľadu na to, či sú to aktívni alebo pasívni investori alebo sprostredkovatelia v uvedených oblastiach.

Našim klientom poskytujeme komplexné služby zamerané na reguláciu energetických odvetví, obchodovanie s energiou a derivátmi, právne predpisy na ochranu životného prostredia, riešenie sporov a rozhodcovské konania, financovanie projektov a podnikové financie. Máme značné skúsenosti s poskytovaním pomoci klientom pôsobiacim v odvetví výroby elektrickej energie a v odvetviach spracovania ropy a plynu, a to v oboch smeroch distribučného reťazca, ako aj v odvetví vodného hospodárstva a kanalizácie, baníctva a ťažby nerastných surovín.

Náš tím právnikov, ktorí sa špecializujú na energetiku, infraštruktúru a dopravu, bežne poskytuje poradenstvo v týchto záležitostiach:

 • regulačné záležitosti a záležitosti týkajúce sa udeľovania licencií a kontroly cien
 • projektové financovanie
 • súkromné a verejné transakcie súvisiace s fúziami a akvizíciami
 • dlhodobé a krátkodobé obchodné zmluvy
 • záležitosti týkajúce sa verejno-súkromných partnerstiev
 • doprava a logistika
 • výstavba diaľnic
 • infraštruktúra verejných služieb
 • projekty elektrární
 • projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energií a čisté technológie
 • nadobúdanie pozemkov a budov a príprava podkladov k vydaniu územného rozhodnutia
 • štátna pomoc pre tieto odvetvia

Realizované transakcie a projekty:

Akvizícia spoločnosti Cargo Wagon, a.s., spolu s veľkým vozovým parkom železničných koľajových vozidiel od štátnej spoločnosti ZSSK Cargo skupinou VTG GROUP

Zastupovanie spoločnosti  Slovenské elektrárne, a.s. v súvislosti s výrobou a predajom elektrickej energie, ako aj s výstavbou jadrovej elektrárne v Mochovciach a postupným vyradením jadrovej elektrárne z prevádzky

Zastupovanie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. v súvislosti s komplexnou reštrukturalizáciou a následným predajom distribučnej siete elektrickej energie vrátane prípravy celej transakčnej dokumentácie a príslušnej hĺbkovej previerky a analýzy

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v súvislosti s každodennými korporátnymi a regulačnými záležitosťami

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v súvislosti s každodennou činnosťou a regulačnými záležitosťami vrátane hĺbkovej analýzy neoprávneného používania vody a príslušnej náhrady škody klientovi

viac…