Oblasti práva

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy


Podieľame sa na niektoré z najväčších a najzložitejších transakcií v Slovenskej republike pre domácich a zahraničných klientov. Naša prax v oblasti bankovníctva a finančníctva je jednou z hlavných oblastí činností našej spoločnosti a naďalej patrí medzi jednu z oblastí, ktorá je pre našu spoločnosť charakteristická.

Naši právnici majú vynikajúce organizačné a finančné schopnosti, ako aj schopnosti riadiť transakcie a významné zahraničné skúsenosti a majú skúsenosti s riadením a štrukturovaním prakticky každého druhu zabezpečených i nezabezpečených transakcií.

Špecializujeme sa na tieto finančné oblasti:

 • úvery, vrátane syndikovaných úverov
 • financovanie nehnuteľnosti, akvizičné financovanie, projektové financovanie a štruktúrované financovanie
 • zabezpečovacie nástroje a záruky
 • financovanie obchodu vrátane faktoringu a forfaitingu
 • štandardná dokumentácia k retailovým finančným produktom
 • regulačné a prevádzkové aspekty činností domácich a zahraničných bánk, poisťovní, investičných fondov, penzijných fondov a ostatných poskytovateľov finančných služieb
 • analýzy úverových portfólií a portfólií cenných papierov
 • nevýnosné aktíva, vrátane vymáhania nesplácaných úverov a predaja portfólia nesplácaných úverov
 • platobná neschopnosť poskytovateľov finančných služieb
 • kolektívne investovanie a poradenstvo o regulačných záležitostiach

Naša úzka spolupráca s odborníkmi na medzinárodné bankovníctvo a financie (štandardy LMA a ISDA) nám umožňuje prístup k najnovším normám, poznatkom, skúsenostiam a zdrojom na trhu, ktoré sú potrebné na to, aby sme našim klientom mohli poskytovať komplexné právne a daňové poradenstvo v súvislosti s ich projektmi.

Kapitálové trhy

Naša kancelária zastupuje domácich i zahraničných emitentov, obchodníkov s cennými papiermi a derivátmi, inštitúcie medzinárodného bankovníctva a finančníctva. Poskytujeme poradenstvo v týchto oblastiach:

 • vydávanie dlhopisov a cenných papierov
 • verejné a neverejné ponuky cenných papierov
 • investičné stratégie pri obchodovaní s cennými papiermi a derivátmi
 • mimoburzové transakcie
 • poradenstvo týkajúce sa dlhových nástrojov
 • repo transakcie

Realizované transakcie a projekty:

Syndikované financovanie projektu vo výške 1.000.000.000 EUR (min. suma)

poskytnuté EBRD a ďalšími bankami na financovanie projektu rýchlostnej cesty R1 (slovenský PPP projekt)

Syndikované financovanie akvizície vo výške 196.000.000 EUR

sprostredkované bankami ING Bank N.V., HSBC Bank plc a Slovenská sporiteľňa, a.s. na financovanie kúpy veľkého počtu koľajových vozidiel významnou švajčiarskou železničnou spoločnosťou

Syndikované refinancovanie dlhu vo výške 185.000.000 EUR

sprostredkované bankami UniCredit Bank Austria AG a Dexia banka Slovensko a.s. na refinancovanie existujúceho finančného zadlženia významného slovenského výrobcu elektrickej energie a tepla

Bilaterálne revolvingové financovanie vo výške 165.000.000 EUR

poskytnuté bankou Tatrabanka, a.s. na financovanie prevádzkového kapitálu významného slovenského výrobcu elektrickej energie

Bilaterálne korporátne financovanie vo výške 160.000.000 EUR

poskytnuté bankou BANK OF AMERICA na financovanie prevádzkového kapitálu významného slovenského výrobcu elektrickej energie

viac…