Oblasti práva

Oblasti práva


Podieľame sa na niektoré z najväčších a najzložitejších transakcií v Slovenskej republike pre domácich a zahraničných klientov. Naša prax v oblasti bankovníctva a finančníctva je jednou z hlavných oblastí činností našej spoločnosti a naďalej patrí medzi jednu z oblastí, ktorá je pre našu spoločnosť charakteristická.

Naši právnici majú vynikajúce organizačné a finančné schopnosti, ako aj schopnosti riadiť transakcie a významné zahraničné skúsenosti a majú skúsenosti s riadením a štrukturovaním prakticky každého druhu zabezpečených i nezabezpečených transakcií.

Špecializujeme sa na tieto finančné oblasti:

 • úvery, vrátane syndikovaných úverov
 • financovanie nehnuteľnosti, akvizičné financovanie, projektové financovanie a štruktúrované financovanie
 • zabezpečovacie nástroje a záruky
 • financovanie obchodu vrátane faktoringu a forfaitingu
 • štandardná dokumentácia k retailovým finančným produktom
 • regulačné a prevádzkové aspekty činností domácich a zahraničných bánk, poisťovní, investičných fondov, penzijných fondov a ostatných poskytovateľov finančných služieb
 • analýzy úverových portfólií a portfólií cenných papierov
 • nevýnosné aktíva, vrátane vymáhania nesplácaných úverov a predaja portfólia nesplácaných úverov
 • platobná neschopnosť poskytovateľov finančných služieb
 • kolektívne investovanie a poradenstvo o regulačných záležitostiach

Naša úzka spolupráca s odborníkmi na medzinárodné bankovníctvo a financie (štandardy LMA a ISDA) nám umožňuje prístup k najnovším normám, poznatkom, skúsenostiam a zdrojom na trhu, ktoré sú potrebné na to, aby sme našim klientom mohli poskytovať komplexné právne a daňové poradenstvo v súvislosti s ich projektmi.

Kapitálové trhy

Naša kancelária zastupuje domácich i zahraničných emitentov, obchodníkov s cennými papiermi a derivátmi, inštitúcie medzinárodného bankovníctva a finančníctva. Poskytujeme poradenstvo v týchto oblastiach:

 • vydávanie dlhopisov a cenných papierov
 • verejné a neverejné ponuky cenných papierov
 • investičné stratégie pri obchodovaní s cennými papiermi a derivátmi
 • mimoburzové transakcie
 • poradenstvo týkajúce sa dlhových nástrojov
 • repo transakcie

Realizované transakcie a projekty:

Syndikované financovanie projektu vo výške 1.000.000.000 EUR (min. suma)

poskytnuté EBRD a ďalšími bankami na financovanie projektu rýchlostnej cesty R1 (slovenský PPP projekt)

Syndikované financovanie akvizície vo výške 196.000.000 EUR

sprostredkované bankami ING Bank N.V., HSBC Bank plc a Slovenská sporiteľňa, a.s. na financovanie kúpy veľkého počtu koľajových vozidiel významnou švajčiarskou železničnou spoločnosťou

Syndikované refinancovanie dlhu vo výške 185.000.000 EUR

sprostredkované bankami UniCredit Bank Austria AG a Dexia banka Slovensko a.s. na refinancovanie existujúceho finančného zadlženia významného slovenského výrobcu elektrickej energie a tepla

Bilaterálne revolvingové financovanie vo výške 165.000.000 EUR

poskytnuté bankou Tatrabanka, a.s. na financovanie prevádzkového kapitálu významného slovenského výrobcu elektrickej energie

Bilaterálne korporátne financovanie vo výške 160.000.000 EUR

poskytnuté bankou BANK OF AMERICA na financovanie prevádzkového kapitálu významného slovenského výrobcu elektrickej energie

viac…

Máme rozsiahle skúsenosti so všetkými realitnými činnosťami, počínajúc nadobúdaním nehnuteľností, plánovaním výstavby, výstavbou, financovaním, prenájmom a predajom pozemkov na rozličné využitie, administratívnych budov, obchodných parkov, maloobchodov, nákupných centier, hotelov a zariadení na trávenie voľného času, priemyselných priestorov, transakcií na financovanie nehnuteľností, spoločných podnikov, outsourcingu, realitných investičných fondov a ďalších inovačných foriem spoluvlastníctva alebo daní z nehnuteľností a ďalších schém na financovanie nehnuteľností.

Našim klientom pomáhame pri realizácií zložitých transakcií, ktoré si vyžadujú dôkladne poznanie trhu, talent a odhodlanie. Naši právnici sa podieľali na niekoľkých z najväčších transakcií s nehnuteľnosťami na Slovensku.

Náš tím právnikov, ktorí sa špecializujú na nehnuteľností a výstavbu, bežne poskytuje poradenstvo v týchto záležitostiach:

 • hĺbkové previerky nehnuteľností
 • nadobúdanie pozemkov a budov a príprava podkladov k vydaniu územného rozhodnutia
 • transakcie súvisiace s prevodom nehnuteľností spoločností (fúzie a akvizície, spoločné podniky, realitné fondy)
 • zaťažovanie nehnuteľností vecnými bremenami, záložnými právami a ďalšími právami tretích osôb
 • prenájom obchodov, kancelárií, bytov a priemyselných podnikov
 • financovanie nehnuteľností
 • predaj resp. spätný prenájom a ďalšie formy mimobilančného financovania
 • územné plánovanie a plánovanie výstavby
 • rokovania s príslušnými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy
 • riešenie sporov vrátane mediácie a znaleckých posudkov
 • služby súvisiace so správou majetku a zariadení
 • zmluvy o využívaní inžinierskych sietí

Realizované transakcie a projekty:

Poradenské služby poskytované zahraničnému investorovi v súvislosti s Koncesnou zmluvou k projektu rýchlostnej cesty R1 (slovenský PPP projekt)

Zastupovanie spoločnosti Johnson Controls v rámci projektu reštrukturalizácie prenájmu, ktorý spočíval v ukončení niekoľkých nájomných zmlúv na prenájom rozličných budov v Bratislave a rokovaniach o úplne novej nájomnej zmluve na prenájom novej budovy ústredia spoločnosti postavenej podľa požiadaviek spoločnosti v prominentnej časti Bratislavy (na ľavom brehu Dunaja)

Nadobudnutie pozemkov v Bratislave skupinu GTC a výstavba veľkého obytného komplexu „Vihohradis

Zastupovanie spoločnosti AVESTUS Real Estate v súvislosti s projektom „III VEŽE“ v hodnote 115.000.000 EUR spočívajúcom vo výstavbe viac ako 650 bytov a nebytových priestorov v širšom centre Bratislavy v rámci spoločného podnikania s poprednou miestnou developerskou spoločnosťou Cresco Group, a.s.

viac…

 

Náš tím, ktorý sa zaoberá záležitosťami energetiky, infraštruktúry a dopravy, ponúka celú škálu služieb tak klientom zo súkromného sektora, ako aj klientom z verejného sektora, ktorí pôsobia v oblasti infraštruktúry a dopravy, energetickým spoločnostiam a podnikom verejnoprospešných služieb bez ohľadu na to, či sú to aktívni alebo pasívni investori alebo sprostredkovatelia v uvedených oblastiach.

Našim klientom poskytujeme komplexné služby zamerané na reguláciu energetických odvetví, obchodovanie s energiou a derivátmi, právne predpisy na ochranu životného prostredia, riešenie sporov a rozhodcovské konania, financovanie projektov a podnikové financie. Máme značné skúsenosti s poskytovaním pomoci klientom pôsobiacim v odvetví výroby elektrickej energie a v odvetviach spracovania ropy a plynu, a to v oboch smeroch distribučného reťazca, ako aj v odvetví vodného hospodárstva a kanalizácie, baníctva a ťažby nerastných surovín.

Náš tím právnikov, ktorí sa špecializujú na energetiku, infraštruktúru a dopravu, bežne poskytuje poradenstvo v týchto záležitostiach:

 • regulačné záležitosti a záležitosti týkajúce sa udeľovania licencií a kontroly cien
 • projektové financovanie
 • súkromné a verejné transakcie súvisiace s fúziami a akvizíciami
 • dlhodobé a krátkodobé obchodné zmluvy
 • záležitosti týkajúce sa verejno-súkromných partnerstiev
 • doprava a logistika
 • výstavba diaľnic
 • infraštruktúra verejných služieb
 • projekty elektrární
 • projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energií a čisté technológie
 • nadobúdanie pozemkov a budov a príprava podkladov k vydaniu územného rozhodnutia
 • štátna pomoc pre tieto odvetvia

Realizované transakcie a projekty:

Akvizícia spoločnosti Cargo Wagon, a.s., spolu s veľkým vozovým parkom železničných koľajových vozidiel od štátnej spoločnosti ZSSK Cargo skupinou VTG GROUP

Zastupovanie spoločnosti  Slovenské elektrárne, a.s. v súvislosti s výrobou a predajom elektrickej energie, ako aj s výstavbou jadrovej elektrárne v Mochovciach a postupným vyradením jadrovej elektrárne z prevádzky

Zastupovanie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. v súvislosti s komplexnou reštrukturalizáciou a následným predajom distribučnej siete elektrickej energie vrátane prípravy celej transakčnej dokumentácie a príslušnej hĺbkovej previerky a analýzy

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v súvislosti s každodennými korporátnymi a regulačnými záležitosťami

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v súvislosti s každodennou činnosťou a regulačnými záležitosťami vrátane hĺbkovej analýzy neoprávneného používania vody a príslušnej náhrady škody klientovi

viac…

V oblasti pracovného práva máme značné skúsenosti zahŕňajúce všetky možné aspekty. Neustále sledujeme zmeny v tejto veľmi rýchlo sa meniacej dynamickej oblasti, v ktorej dochádza k častým zmenám právnych predpisov a našim cieľom je poskytovať klientom právne poradenstvo zamerané na stratégie na dosiahnutie správneho riadenia zamestnancov a vybudovanie stabilného pracovného kolektívu a na politiky zamestnanosti v súlade s príslušnými zákonmi.

V tejto oblasti ponúkame náš program pre prisťahovalectvo a víza, v rámci ktorého poskytujeme rozsiahle poradenstvo a pomoc pri plnení požiadaviek platných v oblasti prisťahovalectva pre zamestnávanie zahraničných vedúcich pracovníkov, manažérov a zamestnancov. Tento program zahŕňa získavanie príslušných povolení a víz, osobných akreditačných preukazov a koordinácie pracovného postavenia s imigračnými záležitosťami.

Naše služby obvykle zahŕňajú nasledujúce oblasti:

 • pracovné zmluvy a zmluvy s vedúcimi pracovníkmi, ako aj ďalšie zmluvy a dohody upravujúce vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
 • transfery a mobilitu zamestnancov
 • pracovné poriadky, príručky pre zamestnancov a ďalšie vnútorné predpisy
 • zásady a postupy odmeňovania zamestnancov (podieľanie sa na zisku, odmeny a ďalšie stimuly)
 • prepúšťanie, odstávky, znižovanie počtu zamestnancov, zatváranie závodov a hromadné prepúšťanie
 • pracovné spory a súdne konania
 • záležitosti týkajúce sa odborových zväzov, štrajkov a kolektívneho vyjednávania
 • záležitosti ochrany osobných údajov a ochrany súkromia
 • otázky týkajúce sa diskriminácie a obťažovania
 • programe pre prisťahovalectvo a víza

Realizované transakcie a projekty:

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach všetkým slovenským subjektov spoločnosti JOHNSON CONTROLS, najmä v súvislosti s pracovnými zmluvami, schémami poskytovania zamestnaneckých výhod, rozväzovaním pracovného pomeru, odborovými zväzmi, bezpečnosťou práce, chorobami z povolania, atď.

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a jej dcérskym spoločnostiam BIONERGY, a.s. a Infra Services, a.s.

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach významnej švédskej módnej značke LINDEX vo všetkých oblastiach pracovného práva, najmä v súvislosti s pracovnými zmluvami, schémami poskytovania zamestnaneckých výhod a rozväzovaním pracovného pomeru v subjektoch spoločnosti LINDEX v Slovenskej republike a Českej republike

viac…

Reštrukturalizácia a platobná neschopnosť sú každodennou súčasťou podnikania. Naši právni experti zo všetkých oblastí sa spojili a poskytujú poradenstvo dlžníkom, veriteľom a ostatným zúčastneným stranám podieľajúcim sa na reštrukturalizácii. Medzi naše činnosti patrí aj pomoc so súdnymi a arbitrážnymi konaniami v prípade platobnej neschopnosti spojená s poskytovaním poradenstva vlastníkom, vedeniu a predstavenstvám spoločností, ktoré majú nedostatok kapitálu a mohli by mať problémy s platobnou schopnosťou. Naši tím právnikov, ktorí sa špecializujú na platobnú neschopnosť, poskytujú aj poradenstvo týkajúce sa práv veriteľov v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie s ohľadom na právne predpisy upravujúce zneužitie právomoci a zodpovednosť vedenia spoločnosti.

Ďalšou súčasťou našich služieb v oblasti reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti je reštrukturalizácia a reorganizácia spoločností a skupín, ktoré potrebujú optimalizovať svoju podnikateľskú činnosť a prevádzky a nájsť lepšiu organizačnú štruktúru dokonca aj v prípadoch, keď im bezprostredne nehrozí platobná neschopnosť. Naši právnici majú rozsiahle know-how z oblasti štruktúry podnikov a daňovej problematiky rozličných podnikov.

Naše služby obvykle zahŕňajú nasledujúce oblasti:

 • cezhraničné reštrukturalizácie dlhov
 • nadnárodná platobná neschopnosť a nadnárodná reštrukturalizácia dlhov
 • stratégie pre investorov, ktorí majú problémy získať kontrolu nad problémovými spoločnosťami
 • predpripravené a vopred dohodnuté plány na reorganizáciu
 • problémové fúzie a akvizície vrátane získavania majetku v rámci oficiálneho konkurzného konania
 • súdne spory týkajúce sa reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti
 • reštrukturalizácia a optimalizácia podnikov

 Realizované transakcie a projekty:

Komplexná reštrukturalizácia činností vykonávaných divíziou na zvyšovanie energetickej účinnosti budov spoločnosti Johnson Controls v regióne strednej a východnej Európy, okrem iného vrátane nadobudnutia akcií a obchodných podielov, predaja podniku a dvoch zlúčení.

Reštrukturalizácia činnosti slovenskej developerskej spoločnosti Invest Rent, a.s. vo forme rozdelenia na tri nástupnícke subjekty vrátane prevodu nehnuteľností

Reštrukturalizácia činnosti a financií skupiny CRESCO, slovenskej developerskej spoločnosti v súvislosti s rozdelením pozemkov/projektov a reštrukturalizáciou financovania v súvislosti s prvou etapou výstavby projektu South City v Bratislave

Právne služby poskytnuté konateľovi spoločnosti Medina Tours, s.r.o. (jednej z najväčších slovenských cestovných kancelárií) v súvislosti s riadeným konkurzom, ktoré inicioval dlžník

viac…

Naša kancelária pomáha klientom pri súdnych sporoch, pred rozhodcovskými konaniami a počas rozhodcovských konaní v súvislosti so zložitými prípadmi, ktoré sa týkajú podnikateľských činností alebo záležitostí našich klientov.

Tím, ktorý sa zaoberá riešením sporov, pokrýva všetky štádia od samého začiatku konania, kedy analyzujeme skutkovú podstatu prípadu a základné právne záležitosti, až po plánovanie taktiky počas konania, ako aj zastupovanie klienta pred rozhodcovským tribunálom alebo súdom.

Naše služby obvykle zahŕňajú nasledujúce oblasti:

 • súdne spory týkajúce obchodných transakcií
 • spory medzi akcionármi
 • vedenie súdnych sporov
 • súdne spory týkajúce sa bankovníctva a financií
 • súdne spory týkajúce sa nehnuteľností a majetku
 • pracovné spory
 • súdne spory týkajúce sa reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti
 • medzinárodné rozhodcovské konania a ďalšie formy alternatívneho riešenia sporov

Realizované transakcie a projekty:

Poskytovanie poradenstva spoločnosti TRICORP Development v spore s hlavným dodávateľom jedného z najväčších rezidenčných projektov na Slovensku

Poskytovanie poradenstva Fondu národného majetku pri mimosúdnom urovnaní jedného sporu

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pri mimosúdnom urovnávaní rozličných sporov

viac…

Vďaka zmyslu pre detail, kreativite, zmyslu pre podnikanie a profesionalite patria naši právnici k jedným z najschopnejších lokálnych právnych tímov v oblasti obchodných spoločností, fúzií a akvizícií. Naši právnici sú za mnohými zložitými, jedinečnými, domácimi ako aj cezhraničnými vysoko citlivými obchodnými transakciami, a preto ich vyhľadávajú domáci i zahraniční klienti.

Služby v oblasti práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií patria medzi základné služby našej advokátskej kancelárie. Našim klientom pomáhame so všetkými záležitosťami, od výberu typu obchodnej spoločnosti a jej založenia, až po zložité domáce a zahraničné transakcie. Naše skúsenosti v tejto oblasti nám umožnili, že sa naša kancelária stala známou prakticky vo  všetkých významných sektoroch podnikania, ako je doprava, bankové a finančné služby, energetika, chemický priemysel, nehnuteľnosti a stavebníctvo, supermarkety, automobilový priemysel, hotely, reštaurácie, potravinársky priemysel a výroba nápojov, spotrebné výrobky, výroba lietadiel a obranný priemysel.

V oblasti práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícii sa zameriavame na:

 • akvizície, fúzie, odčleňovanie sa a preberanie spoločností, vytváranie spoločných podnikov a ďalšie formy transakcií v oblasti fúzií a akvizícií,
 • reštrukturalizáciu spoločností
 • privatizácie, transakcie verejného sektora a transakcie so štátom vlastnenými podnikmi
 • spoločnosti rozbiehajúce svoju činnosť a nápady na inovatívne spôsoby podnikania zakladanie nových spoločností
 • kreatívne štrukturovanie transakcií
 • daňové poradenstvo a daňovú optimalizáciu transakcií
 • komplexné hĺbkové previerky
 • protimonopolné pravidlá a ochranu hospodárskej súťaže
 • zahraničné investície a zahraničný obchod
 • súkromný a rizikový kapitál
 • správu spoločností a dodržiavanie predpisov
 • služby súvisiace každodennou agendou podnikov
 • stratégie investovania a ukončenia angažovanosti v investíciách
 • zmluvné právo
 • súkromných klientov a správu majetku
 • neziskové záležitosti a veci
 • verejné obstarávanie
 • záležitosti týkajúce sa internetu a informačných technológií

Realizované transakcie a projekty:

Akvizícia spoločnosti Cargo Wagon, a.s., spolu s veľkým vozovým parkom železničných koľajových vozidiel od štátnej spoločnosti ZSSK Cargo skupinou VTG GROUP

Komplexné obchodnoprávne poradenstvo a poradenstvo v oblasti M&A pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., vrátane každodenných podnikových a akcionárskych záležitostí a riešenia sporov

Komplexné právne služby v súvislosti s plánovaným ukončením činností Fondu národného majetku Slovenskej republiky a predajom jeho aktív a pasív

Všeobecné služby súvisiace s právom obchodných spoločností, M&A a ďalšie súvisiace právne služby poskytované spoločnosti Johnson Controls na Slovensku vo všetkých oblastiach jej podnikania

Rozličné každodenné korporátne a obchodné záležitosti, vrátane pracovnoprávnych záležitostí Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá je významným dodávateľom vody v Bratislave, vrátane jej dcérskych spoločností Infra Services a.s. a BIONERGY a.s.

viac…