Klienti a transakcie

Klienti a transakcie


Komplexná reštrukturalizácia činností vykonávaných divíziou na zvyšovanie energetickej účinnosti budov spoločnosti Johnson Controls v regióne strednej a východnej Európy, okrem iného vrátane nadobudnutia akcií a obchodných podielov, predaja podniku a dvoch zlúčení.

Reštrukturalizácia činnosti slovenskej developerskej spoločnosti Invest Rent, a.s. vo forme rozdelenia na tri nástupnícke subjekty vrátane prevodu nehnuteľností

Reštrukturalizácia činnosti a financií skupiny CRESCO, slovenskej developerskej spoločnosti v súvislosti s rozdelením pozemkov/projektov a reštrukturalizáciou financovania v súvislosti s prvou etapou výstavby projektu „South City“ v Bratislave

Právne služby poskytnuté konateľovi spoločnosti Medina Tours, s.r.o. (jednej z najväčších slovenských cestovných kancelárií) v súvislosti s riadeným konkurzom, ktoré inicioval dlžník

Reštrukturalizácia činnosti a financií spoločnosti Euro MAX Slovakia, popredného slovenského developera, ktorý sa špecializuje na obchodné-nákupné centrá v regióne

Reštrukturalizácia činnosti prevádzok a poradenstvo v súvislosti s jednotlivými transakciami amerického fondu investujúceho do zahraničného súkromného kapitálu

Reštrukturalizácia nemocníc a sektoru zdravotníctva Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR

Zastupovanie Tatra banky, a.s. ako aranžéra syndikovaného úveru konajúceho v mene skupiny bánk v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania, ktoré sa začalo proti spoločnosti Nylstar Slovakia, a.s., jednej z najväčších slovenských výrobcov polyamidových vlákien.

Reštrukturalizácia portfólia investícií do nehnuteľností vrátane právnych a daňových záležitostí amerických a luxemburských investorov spravovaných skupinou BIFROST INVESTMENT

Poradenské služby poskytované zahraničnému investorovi v súvislosti s Koncesnou zmluvou k projektu rýchlostnej cesty R1 (slovenský PPP projekt)

Zastupovanie spoločnosti Johnson Controls v rámci projektu reštrukturalizácie prenájmu, ktorý spočíval v ukončení niekoľkých nájomných zmlúv na prenájom rozličných budov v Bratislave a rokovaniach o úplne novej nájomnej zmluve na prenájom novej budovy ústredia spoločnosti postavenej podľa požiadaviek spoločnosti v prominentnej časti Bratislavy (na ľavom brehu Dunaja)

Nadobudnutie pozemkov v Bratislave skupinu GTC a výstavba veľkého obytného komplexu „Vihohradis

Zastupovanie spoločnosti AVESTUS Real Estate v súvislosti s jej projektom „III VEŽE“ v hodnote 115.000.000 EUR spočívajúcom vo výstavbe viac ako 650 bytov a nebytových priestorov v širšom centre Bratislavy v rámci spoločného podnikania s poprednou miestnou developerskou spoločnosťou Cresco Group, a.s.

Zastupovanie spoločnosti Quinlan Private a Cresco a.s. v súvislosti s výstavbou projektu s názvom “South City” za niekoľko sto miliónov eur spočívajúcom vo výstavbe novej obytnej zóny v Bratislave – Petržalke na pozemkoch s celkovou rozlohou viac ako 820 000 m2.

Zastupovanie spoločnosti FirstFarms, dánskej poľnohospodárskej investičnej spoločnosti, producenta potravín a chovateľa hospodárskych zvierat, kótovanej na burze NASDAQ OMX v Kodani, pri rozličných projektoch týkajúcich sa nehnuteľností a poľnohospodárskych projektoch na Slovensku

Zastupovanie skupiny súkromnej investičnej spoločnosti pri akvizícii približne 500.000 m2 pozemkov v blízkosti Bratislavy na rozvoj budúcich projektov

Zriadenie dvoch investičných fondov v Holandsku určených na investovanie do nehnuteľností v celom regióne strednej a východnej Európy vrátane všetkých súvisiacich daňových a právnych otázok spojených so založením a štrukturovaním fondu pre Slovenskú sporiteľňu, a.s.

Zastupovanie realitných fondov Czech and Slovak Property Fund a CEE Property Development Portfolio v súvislosti s ich investíciami do nehnuteľností v Slovenskej republike vrátane akvizícii rozličných nehnuteľností

Nadobudnutie a prevádzka štyroch obchodno-zábavných centier MAX v Trnave, Trenčíne, Poprade a Nitre spoločnosťou General Electric Real Estate

Nadobudnutie pozemkov v Bratislave a v Trnave skupinou Jordan Eshel Group a výstavba veľkého obytného komplexu

Nadobudnutie pozemkov v Bratislave spoločnosťou CEE PROPERTY DEVELOPMENT PORTFOLIO a výstavba obytných a kancelárskych priestorov

Nadobudnutie kancelárskej budovy v Bratislave spoločnosťou REICO, najväčším českým investičným fondom

Reštrukturalizácia portfólia realitných investícií amerických a luxemburských investorov spravovaných skupinou BIFROST INVESTMENT

Predaj komplexu priemyselných parkov v okolí Bratislavy významnou slovenskou developerskou spoločnosťou

Akvizícia spoločnosti Cargo Wagon, a.s. spolu s veľkým vozovým parkom železničných koľajových vozidiel od štátnej spoločnosti ZSSK Cargo skupinou VTG GROUP

Zastupovanie spoločnosti  Slovenské elektrárne, a.s. v súvislosti s výrobou a predajom elektrickej energie, ako aj s výstavbou jadrovej elektrárne v Mochovciach a postupným vyradením jadrovej elektrárne z prevádzky

Zastupovanie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. v súvislosti s komplexnou reštrukturalizáciou a následným predajom distribučnej siete elektrickej energie vrátane prípravy celej transakčnej dokumentácie a príslušnej hĺbkovej previerky a analýzy

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v súvislosti s každodennými korporátnymi a regulačnými záležitosťami

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v súvislosti s každodennou činnosťou a regulačnými záležitosťami vrátane hĺbkovej analýzy neoprávneného používania vody a príslušnej náhrady škody klientovi

Poskytovanie poradenstva spoločnosti BIONERGY, a.s. v súvislosti s udelením licencie na obchodovanie s energiou, ako aj ďalšou každodennou agendou súvisiacou s regulačnými záležitosťami

Nadobudnutie, vývoj, dodávka, prevádzka a odpredaj slnečných elektrární s výkonom 50 MW rozličnými lokálnymi a zahraničnými strategickými investormi

Vytvorenie strategického spoločného podniku prekládkovej stanice  miestnou logistickou spoločnosťou a železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. na účely výstavby prekládkovej stanice na prekládku železničných vagónov využívajúcej najnovšiu a najmodernejšiu techniku na manipuláciu a rozmrazovanie vagónov v regióne Čiernej nad Tisou, kde sa nachádza najväčší dopravný uzol železničnej prepravy

Poskytovanie poradenstva skupine Connex pri akvizícii spoločnosti SAD Nitra, a.s., jedného z najväčších dopravcov v Slovenskej republike

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach všetkým slovenským subjektov spoločnosti JOHNSON CONTROLS, najmä v súvislosti s pracovnými zmluvami, schémami poskytovania zamestnaneckých výhod, rozväzovaním pracovného pomeru, odborovými zväzmi, bezpečnosťou práce, chorobami z povolania, atď.

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach spoločnosti TRIM LEADER, a.s.

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a jej dcérskym spoločnostiam BIONERGY, a.s. a Infra Services, a.s.

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach významnej švédskej módnej značke LINDEX vo všetkých oblastiach pracovného práva, najmä v súvislosti s pracovnými zmluvami, schémami poskytovania zamestnaneckých výhod a rozväzovaním pracovného pomeru v subjektoch spoločnosti LINDEX v Slovenskej republike a Českej republike

Rozličné každodenné pracovnoprávne záležitosti týkajúcich sa amerických a luxemburských investorov spravovaných skupinou BIFROST INVESTMENT

Poskytovanie poradenstva spoločnosti TRICORP Development v spore s hlavným dodávateľom jedného z najväčších rezidenčných projektov na Slovensku

Poskytovanie poradenstva Fondu národného majetku pri mimosúdnom urovnaní jedného sporu

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pri mimosúdnom urovnávaní rozličných sporov

Poskytovanie poradenstva spoločnosti TRICORP Development v spore s hlavným dodávateľom jedného z najväčších rezidenčných projektov na Slovensku

Poskytovanie poradenstva Fondu národného majetku pri mimosúdnom urovnaní jedného sporu

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pri mimosúdnom urovnávaní rozličných sporov

Akvizícia spoločnosti Cargo Wagon, a.s. spolu s veľkým vozovým parkom železničných koľajových vozidiel od štátnej spoločnosti ZSSK Cargo skupinou VTG GROUP

Komplexné obchodné poradenstvo a poradenstvo týkajúce sa M&A pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., vrátane každodenných podnikových a akcionárskych záležitostí a riešenia sporov

Komplexné právne služby v súvislosti s plánovaným ukončením činností Fondu národného majetku Slovenskej republiky a predajom jeho aktív a pasív

Všeobecné služby súvisiace s právom obchodných spoločností, M&A a ďalšie súvisiace právne služby poskytované spoločnosti Johnson Controls na Slovensku vo všetkých oblastiach jej podnikania

Rozličné každodenné korporátne a obchodné záležitosti, vrátane pracovnoprávnych záležitostí Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá je významným dodávateľom vody v Bratislave, vrátane jej dcérskych spoločností Infra Services a.s. a BIONERGY a.s.

Výlučné právne poradenstvo významnej švédskej módnej značke LINDEX na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Poľsku vo všetkých oblastiach jej podnikania

Výlučné a komplexné právne poradenstvo v oblastiach podnikového práva, M&A, bankovníctva a financií a pracovného práva poskytované jednej z vedúcich spoločností v oblasti medzinárodného zasielateľstva a logistiky v strednej a východnej Európe

Rozličné korporátne, protimonopolné a komerčné záležitosti jednej z najväčších skupín v oblasti private equity na Slovensku

Akvizícia slovenského výrobcu optických meracích zariadení Optocon technologies, s.r.o. spoločnosťou FOSS Norway

Predaj obchodných činností Renault a Toyota na Slovensku spoločnosti Johnson Controls dvom tureckým investorom

Rozličné každodenné korporátne a obchodné záležitosti vrátane riešenia sporov dánskej poľnohospodárskej investičnej spoločnosti First Farms na Slovensku, ktorá je producentom potravín a chovateľom hospodárskych zvierat, kótovanej na burze NASDAQ OMX v Kodani

Akvizícia hotela CARLTON v Bratislave spoločným podnikom spoločností Patron Capital a Truttheim Invest

Predaj divízie pre distribúciu minerálnych vôd JANA v Českej republike a na Slovensku spoločnosťou MCCARTER zahraničnému kupujúcemu

Investície spoločnosti Fond Fondov, s.r.o. (založenej Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku) do niekoľkých slovenských spoločností a jej vystúpenie z týchto spoločností

Syndikované financovanie projektu vo výške 1.000.000.000 EUR (min. suma)

poskytnuté EBRD a ďalšími bankami na financovanie projektu rýchlostnej cesty R1 (slovenský PPP projekt)

Syndikované financovanie akvizície vo výške 196.000.000 EUR

sprostredkované bankami ING Bank N.V., HSBC Bank plc a Slovenská sporiteľňa, a.s. na financovanie kúpy veľkého počtu koľajových vozidiel významnou švajčiarskou železničnou spoločnosťou

Syndikované refinancovanie dlhu vo výške 185.000.000 EUR

sprostredkované bankami UniCredit Bank Austria AG a Dexia banka Slovensko a.s. na refinancovanie existujúceho finančného zadlženia významného slovenského výrobcu elektrickej energie a tepla

Bilaterálne revolvingové financovanie vo výške 165.000.000 EUR

poskytnuté bankou Tatra banka, a.s. na financovanie prevádzkového kapitálu významného slovenského výrobcu elektrickej energie

Bilaterálne korporátne financovanie vo výške 160.000.000 EUR

poskytnuté bankou BANK OF AMERICA na financovanie prevádzkového kapitálu významného slovenského výrobcu elektrickej energie

Syndikované financovanie vo výške 133.000.000 EUR

sprostredkované bankami ABN AMRO Bank N.V., Česká spořitelna, a.s., a Komerční banka, a.s. na refinancovanie existujúceho finančného zadlženia skupiny významných českých a slovenských výrobcov drôtov

Syndikované refinancovanie nehnuteľnosti vo výške 130.000.000 EUR

sprostredkované bankou UniCredit Bank, a.s. na refinancovanie akvizície a financovanie rozšírenia významného hotela v Bratislave

Syndikované financovanie akvizície vo výške 111.809.000 EUR

sprostredkované bankou Erste Group Bank AG na refinancovanie existujúceho finančného zadlženia skupiny významných slovenských a maďarských spracovateľov mäsa

Refinancovanie nehnuteľnosti vo výške 95.000.000 EUR

poskytnuté Slovenskou sporiteľňou, a.s. na refinancovanie existujúceho dlhu na financovanie nehnuteľnosti a na financovanie prevádzkového kapitálu významného slovenského developera

Korporátne financovanie vo výške 84.000.000 EUR

poskytnuté Všeobecnou úverovou bankou, a.s., Slovenskou sporiteľňou, a.s., Tatra bankou, a.s. a bankou HSBC Bank plc na financovanie firemných potrieb významného slovenského a českého výrobcu ocele

Kapitálové trhy

Verejná ponuka vo výške 30.000.000 EUR skupiny JORDAN ESHEL GROUP z Izraela, kótovanej na burze v Tel Avive

Príprava, rokovania a podpis zmlúv ISDA Master Agreements a GMRA Agreements za spoločnosť ABN AMRO BANK

Príprava, rokovania a podpis zmlúv ISDA Master Agreements a GMRA Agreements za spoločnosť VOLKSBANK

Príprava, rokovania a podpis zmlúv ISDA Master Agreements a úrokového swapu pre spoločnosť CARGO WAGON, najväčšieho slovenského vlastníka železničných vozňov

Rozličné analýzy týkajúce sa ponúkania štátnych cenných papierov a obchodovania s derivátmi v Slovenskej republike pre banku WEST LB