header-slider-01

Komplexné právne poradenstvo

viac info
header-slider-01

Právo obchodných spoločností a M&A

viac info
header-slider-01

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy

viac info
header-slider-01

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

viac info
header-slider-01

Energetika, infraštruktúra a doprava

viac info

Ocenenia


 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  V súťaži Právnická firma roka 2018 získalo HKV ocenenie Víťaz kategórie Fúzie a akvizície.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  HKV sa stala "veľmi odporúčanou" a "odporúčanou" advokátskou kanceláriou pre oblasti Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a financie, Hospodárska súťaž a Reštrukturalizácia a insolvencia.

 • (Právnická firma roka 2017, Slovensko)

  HKV v rámci súťaže Právnická firma roka 2017 získalo ocenenie „veľmi odporúčaná“ právnická firma v siedmich kategóriách, a to v kategóriách právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, pracovné právo a verejné obstarávanie.

 • (Legal 500 2017, Slovensko)

  V rankingu Legal 500 pre rok 2017 sa HKV umiestnilo v piatich hodnotených kategóriách: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A; pracovné právo; projekty a energia a nehnuteľnosti a stavebníctvo.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Disponujú výbornými znalosťami zo všetkých oblastí, reagujú pohotovo a včas a odviedli veľmi dobrú prácu,” hovorí klient, ktorý s firmou spolupracoval na projekte z oblasti financií.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Prístup, s akým sme sa stretli, bol proaktívny, praktický a zameraný na záujem klienta,” hovorí klient z oblasti energetického priemyslu.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2017 získalo HKV ocenenie v kategóriách energetika a infraštruktúra a financie a právo obchodných spoločností.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Martin Kluch robí na klientov dojem svojím obchodne orientovaným prístupom. Je označovaný za „technicky veľmi dobrého, pragmatického a príjemného. Jeho odpovede boli vždy jasné. Poskytuje podnikateľsky orientované poradenstvo”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Romana Hamalu, známeho ako profesionála, ktorý „vie obchod uskutočniť“, oceňujú klienti týmito slovami: „Dokáže predvídať budúce problémy a vyhýbať sa im alebo na ne pohotovo ponúknuť riešenia.”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Peter Víglaský je klientmi uznávaný a vyzdvihovaný pre jeho „excelentný prehľad o medzinárodnom prostredí“.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  HKV sa v hodnotení Chambers Europe 2017 umiestnilo v kategóriách bankovníctvo a financie; právo obchodných spoločností/ M&A; pracovné právo; energetika; nehnuteľnosti a reštrukturalizácia/ konkurz.


NovinkyNová úprava výkupu akcií minoritných akcionárov (squeeze-out)


Vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa okrem iného má meniť zákon o cenných papieroch, pričom zmeny by mali  umožniť zrealizovať proces výkupu akcií minoritných akcionárov, tzv. squeeze-out oveľa efektívnejšie.

viac

Dňa 26. septembra 2018 schválila Vláda SR návrh zákona, ktorým sa okrem iného má meniť zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, pričom zamýšľané zmeny by mali zjednodušiť proces výkupu akcií minoritných akcionárov majoritným akcionárom (squeeze-out).

Právo výkupu akcií znamená právo akcionára vlastniaceho akcie, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej 95% základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorými je spojený najmenej 95%-ný podiel na hlasovacích právach, požadovať nadobudnutie akcií všetkých zostávajúcich minoritných akcionárov cieľovej spoločnosti.

Podľa súčasnej úpravy sa výkup akcií minoritných akcionárov realizuje zmluvnou formou za účasti oboch strán. Cieľom prerokovávaného materiálu je prejsť na systém prechodu vlastníckeho práva k akciám minoritných akcionárov na základe rozhodnutia valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti. Na schválenie rozhodnutia o prechode akcií by bol potrebný súhlas aspoň 95% hlasov všetkých akcionárov cieľovej spoločnosti. Prijatie rozhodnutia by sa následne zapísalo do obchodného registra a po uplynutí 30 dní od zápisu do obchodného registra by akcie minoritných akcionárov automaticky prešli na majoritného akcionára.

Tak ako za súčasnej úpravy, aj v zmysle novely je majoritný akcionár, ktorý sa rozhodne uplatniť právo výkupu, povinný toto rozhodnutie oznámiť Národnej banke Slovenska, nakoľko právo výkupu je voči minoritným akcionárom účinné iba po udelení jej súhlasu. V zmysle novely si však majoritný akcionár bude musieť pred akýmkoľvek ďalším krokom na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska počkať, pretože až následne bude môcť požiadať predstavenstvo cieľovej spoločnosti, aby zvolalo valné zhromaždenie za účelom prijatia rozhodnutia o prechode akcií minoritných akcionárov na majoritného akcionára.

Za účelom toho, aby sa po prechode akcií na majoritného akcionára zabezpečila výplata protiplnení minoritným akcionárom, novela navrhuje, aby mal majoritný akcionár povinnosť zložiť finančné prostriedky vo výške potrebnej na výplatu všetkých protiplnení menšinový akcionárom u poverenej osoby (napr. banka, centrálny depozitár), a to ešte pred podaním žiadosti o udelenie súhlasu Národnej banky Slovenska. Výplatu protiplnení by poverená osoba mala povinnosť vykonať najneskôr do troch dní po prechode akcií cieľovej spoločnosti.

Návrh novely sa nedotýka spôsobu určenia výšky ponúknutého protiplnenia, ktoré sa musí určiť primerane. Právo akcionárov požiadať súd o preskúmanie primeranosti protiplnenia by v zmysle novely ostalo taktiež zachované, nemalo by však ako v súčasnosti vplyv na priebeh a ukončenie procesu výkupu akcií.

V prípade schválenia tejto novely zákona o cenných papierov Národnou radou SR by sa úprava výkupu minoritných akcionárov dostala na štandardnú európsku úroveň, pričom sa dá očakávať, že táto úprava bude hodnotená pozitívne, nakoľko súčasné znenie zákona neumožňuje efektívne zrealizovanie práva výkupu akcií v prospech majoritného akcionára, komplikuje fungovanie akciových spoločností s majoritným akcionárom a zvyšuje náklady fungovania takýchto spoločností.

Účinnosť tejto novej úpravy je v prípade schválenia stanovená od 1. januára 2019.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Novela katastrálneho zákona


Dňa 1. októbra 2018 nadobudne účinnosť novela katastrálneho zákona, ktorá má na základe skúsenosti z aplikačnej praxe priniesť zrýchlenie a skvalitnenie fungovania katastra nehnuteľností.

viac

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. júna 2018 novelu zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Novela), ktorej cieľom je reagovať na požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia fungovania katastra nehnuteľností, či už formou odstránenia nedostatkov, ktoré vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe, alebo formou postupnej elektronizácie procesov súvisiacich s fungovaním katastra nehnuteľností.

Okrem systémových zmien ako je napríklad zmena v právomoci o rozhodovaní o zápise stavby do katastra nehnuteľnosti, ktorá prechádza z okresného úradu – katastrálneho odboru priamo na centrálnu úroveň, t. j. na Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, prináša Novela pár zásadných zmien, ktoré budú mať dopad na každodennú prax súvisiacu s katastrom nehnuteľností.

Novela prináša tieto najzásadnejšie zmeny:

1. Návrh na začatie katastrálneho konania musí, okrem iného, obsahovať:

 1. údaj o štátnej príslušnosti navrhovateľa;
 2. uvedenie predmetu návrhu;
 3. označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zaniknúť alebo sa zmeniť právo k nehnuteľnosti;
 4. označenie nehnuteľnosti, ktorej sa návrh týka;
 5. číslo overeného geometrického plánu – po novom nebude potrebné prikladať geometrický plán, odkaz na jeho číslo pridelené po jeho overení katastrom bude postačujúce;
 6. označenie príloh.

2. Návrh na vklad musí obsahovať, okrem iného, tieto prílohy, ktoré neboli v zmysle predchádzajúcej právnej úpravy požadované:

 1. dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený v prípade ak je splnomocniteľ prevodcom, povinným z predkupného práva, povinným v prípade vzniku vecného bremena alebo oprávneným v prípade zániku vecného bremena, spoluvlastníkov pri zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
 2. čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa 59a Obchodného zákonníka (t.j. v prípadoch ak akciová spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania, musí byť hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom) alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú;
 3. poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci svojej podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad.

3. V katastri nehnuteľností sa bude zapisovať údaj o cene nehnuteľnosti. Podľa doterajšej právnej úpravy sa v katastri evidovala iba cena poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Cena nehnuteľnosti sa začne zapisovať do katastra nehnuteľností až účinnosťou Novely, spätne sa cena nebude zisťovať ani zapisovať.

4. Do katastra nehnuteľností budú zapisovať len tie inžinierske a drobné stavby, ktoré budú mať obvodové múry a budú uzavreté strešnou konštrukciou.

5. V zmysle Novely budú vkladu podliehať všetky právne úkony, ktoré sú uvedené v zmluve, a všetky nehnuteľnosti, ktoré sa týkajú právnych úkonov, ktoré zmluva obsahuje. Do budúcnosti nebude možné v návrhu na vklad vypustiť niektoré nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom právneho úkonu (zmluvy), na základe ktorého bol podaný návrh na vklad.

6. Stavby, byty a nebytové priestory budú predmetom zápisu v katastri aj v štádiu ich rozostavanosti.

7. Úpravu podmienok na výmaz stavby, ktorá zanikla.

Novelizované ustanovenia nadobúdajú účinnosť dňa 1. októbra 2018.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte

Všetky novinky »