header-slider-01

Komplexné právne poradenstvo

viac info
header-slider-01

Právo obchodných spoločností a M&A

viac info
header-slider-01

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy

viac info
header-slider-01

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

viac info
header-slider-01

Energetika, infraštruktúra a doprava

viac info

Ocenenia


 • (Právnická firma roka 2017, Slovensko)

  HKV v rámci súťaže Právnická firma roka 2017 získalo ocenenie „veľmi odporúčaná“ právnická firma v siedmich kategóriách, a to v kategóriách právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, pracovné právo a verejné obstarávanie.

 • (Legal 500 2017, Slovensko)

  V rankingu Legal 500 pre rok 2017 sa HKV umiestnilo v piatich hodnotených kategóriách: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A; pracovné právo; projekty a energia a nehnuteľnosti a stavebníctvo.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Disponujú výbornými znalosťami zo všetkých oblastí, reagujú pohotovo a včas a odviedli veľmi dobrú prácu,” hovorí klient, ktorý s firmou spolupracoval na projekte z oblasti financií.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Prístup, s akým sme sa stretli, bol proaktívny, praktický a zameraný na záujem klienta,” hovorí klient z oblasti energetického priemyslu.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2017 získalo HKV ocenenie v kategóriách energetika a infraštruktúra a financie a právo obchodných spoločností.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Martin Kluch robí na klientov dojem svojím obchodne orientovaným prístupom. Je označovaný za „technicky veľmi dobrého, pragmatického a príjemného. Jeho odpovede boli vždy jasné. Poskytuje podnikateľsky orientované poradenstvo”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Romana Hamalu, známeho ako profesionála, ktorý „vie obchod uskutočniť“, oceňujú klienti týmito slovami: „Dokáže predvídať budúce problémy a vyhýbať sa im alebo na ne pohotovo ponúknuť riešenia.”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Peter Víglaský je klientmi uznávaný a vyzdvihovaný pre jeho „excelentný prehľad o medzinárodnom prostredí“.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  HKV sa v hodnotení Chambers Europe 2017 umiestnilo v kategóriách bankovníctvo a financie; právo obchodných spoločností/ M&A; pracovné právo; energetika; nehnuteľnosti a reštrukturalizácia/ konkurz.


NovinkyNávrh zákona proti byrokracii


Legislatívnym procesom práve prechádza návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je odbremenenie fyzických a právnických osôb od povinnosti predkladať orgánom verejnej moci najčastejšie požadované výpisy z verejných registrov.

viac

Návrh zákona schválený vládou bol dňa 23. februára 2018 predložený na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. V prípade jeho schválenia bude zákon účinný od 1. júla 2018.

Hlavným cieľom návrhu zákona je snaha o odbyrokratizovanie spoločnosti, pričom ide o prvý zákon zo série pripravovaných zákonov, ktoré majú postupne zaviesť systém „jedenkrát a dosť“, tzn. systém, kedy štát nebude vyžadovať od fyzických a právnických osôb preukazovanie údajov, ak nimi už disponuje.

Predložený návrh zákona oslobodzuje široký okruh osôb od preukazovania skutočností dokladaním výpisov z určitých registrov (ako napríklad z obchodného registra, z katastra nehnuteľností alebo registra trestov), ak si orgány verejnej moci tieto skutočnosti vedia preveriť samé prostredníctvom v zákone stanovených informačných systémov verejnej správy.

Návrh zákona by sa prostredníctvom jednotlivých novelizačných článkov dotkol okolo 160 zákonov, v ktorých sa navrhujú vypustiť súvisiace povinnosti predkladať verejným orgánom spolu s rôznymi konkrétnymi žiadosťami (napríklad žiadosťami týkajúcimi sa zmeny druhu pozemku, odňatia poľnohospodárskej pôdy, žiadosťami o oprávnenia na vykonávanie rôznych typov činností a pod.) výpisy z dotknutých registrov.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Novela zákona o dani z príjmu


V decembri 2017 bola prijatá novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela posilňuje úroveň ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidlá proti narúšaniu základu dane z presunu ziskov mimo územia SR.

viac

S účinnosťou od 1. januára 2018 (resp. pri niektorých zmenách od 1. januára 2019) je prostredníctvom novely do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná tzv. ATAD Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, čo prináša mnohé zmeny, ktoré majú viesť k obmedzeniu vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

Medzi jednu z najvýznamnejších zmien možno zaradiť zavedenie zdanenia pri odchode (tzv. Exit Taxation). Cieľom je zdanenie ekonomických hodnôt ziskov, ktoré boli vytvorené na Slovensku v prípadoch, keď daňovníci presúvajú majetok, podnikateľskú činnosť alebo daňovú rezidenciu do zahraničia. Na zdanenie pri odchode sa od 1. januára 2018 uplatní sadzbe dane vo výške 21%. Pri splnení stanovených zákonných podmienok bude možná úhrada tejto dane v splátkach.

Po novom existuje pri nepeňažných vkladoch, zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev povinnosť použiť primárne metódu reálnych hodnôt. Pôvodné hodnoty je možné použiť iba v špecifických prípadoch.

Zmena sa dotkla aj zdaňovania príjmov právnických osôb z predaja akcií a obchodných podielov v spoločnostiach. Od 1. januára 2018 takéto príjmy oslobodené od dane. Zmena sa dotýka vymedzeného okruhu právnických osôb spĺňajúcich nasledovné zákonné podmienky: podiel na základnom imaní spoločnosti aspoň 10%, doba držby obchodného podielu resp. akcií minimálne 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, predávajúci vykonáva na území SR podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom obchodného podielu resp. akcií, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií.

V neposlednom rade, s účinnosťou od 1. januára 2019 sa zavádzajú nové pravidlá zdaňovania pri kontrolovaných spoločnostiach (tzv. CFC Rules), ktoré majú zabrániť odlivu ziskov slovenských spoločností do tzv. zahraničných kontrolovaných spoločností. Za kontrolovanú zahraničnú osobu sa bude považovať zahraničný subjekt, nad ktorým vykonáva slovenská právnická osoba priamu alebo nepriamu kontrolu (cez viac ako 50%-ný podiel na hlasovacích právach, základnom imaní alebo zisku) a ak daň platená takouto kontrolovanou zahraničnou osobou v zahraničí je nižšia ako rozdiel medzi daňou, ktorú by takáto kontrolovaná zahraničná spoločnosť platila na území SR a daňou, ktorú by platila v zahraničí.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte

Všetky novinky »