header-slider-01

Komplexné právne poradenstvo

viac info
header-slider-01

Právo obchodných spoločností a M&A

viac info
header-slider-01

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy

viac info
header-slider-01

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

viac info
header-slider-01

Energetika, infraštruktúra a doprava

viac info

Ocenenia


 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  V súťaži Právnická firma roka 2018 získalo HKV ocenenie Víťaz kategórie Fúzie a akvizície.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  HKV sa stala "veľmi odporúčanou" a "odporúčanou" advokátskou kanceláriou pre oblasti Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a financie, Hospodárska súťaž a Reštrukturalizácia a insolvencia.

 • (Právnická firma roka 2017, Slovensko)

  HKV v rámci súťaže Právnická firma roka 2017 získalo ocenenie „veľmi odporúčaná“ právnická firma v siedmich kategóriách, a to v kategóriách právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, pracovné právo a verejné obstarávanie.

 • (Legal 500 2017, Slovensko)

  V rankingu Legal 500 pre rok 2017 sa HKV umiestnilo v piatich hodnotených kategóriách: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A; pracovné právo; projekty a energia a nehnuteľnosti a stavebníctvo.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Disponujú výbornými znalosťami zo všetkých oblastí, reagujú pohotovo a včas a odviedli veľmi dobrú prácu,” hovorí klient, ktorý s firmou spolupracoval na projekte z oblasti financií.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Prístup, s akým sme sa stretli, bol proaktívny, praktický a zameraný na záujem klienta,” hovorí klient z oblasti energetického priemyslu.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2017 získalo HKV ocenenie v kategóriách energetika a infraštruktúra a financie a právo obchodných spoločností.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Martin Kluch robí na klientov dojem svojím obchodne orientovaným prístupom. Je označovaný za „technicky veľmi dobrého, pragmatického a príjemného. Jeho odpovede boli vždy jasné. Poskytuje podnikateľsky orientované poradenstvo”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Romana Hamalu, známeho ako profesionála, ktorý „vie obchod uskutočniť“, oceňujú klienti týmito slovami: „Dokáže predvídať budúce problémy a vyhýbať sa im alebo na ne pohotovo ponúknuť riešenia.”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Peter Víglaský je klientmi uznávaný a vyzdvihovaný pre jeho „excelentný prehľad o medzinárodnom prostredí“.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  HKV sa v hodnotení Chambers Europe 2017 umiestnilo v kategóriách bankovníctvo a financie; právo obchodných spoločností/ M&A; pracovné právo; energetika; nehnuteľnosti a reštrukturalizácia/ konkurz.


NovinkyNové nariadenie vlády SR o podmienkach poskytnutia regionálnej investičnej pomoci


Nedávno schválené nariadenie vlády Slovenskej republiky špecifikuje podmienky poskytovania regionálnej investičnej pomoci a ustanovuje maximálnu intenzitu a výšku investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky.

viac

Vláda Slovenskej republiky schválila nariadenie, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2018 ustanovuje podrobnosti týkajúce sa podmienok poskytovania regionálnej investičnej pomoci stanovené novým zákonom č. 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 1. apríla 2018. Investičnou pomocou v zmysle tohto zákona sa pritom rozumie pomoc na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe, technologickom centre a centre podnikových služieb.

Na účely ustanovenia minimálnych hodnôt podmienok na poskytnutie investičnej pomoci vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta a v priemyselnej výrobe nariadenie zavádza klasifikáciu okresov regiónov Slovenskej republiky do štyroch zón A až D. Okresy sa do zón rozdelia podľa porovnania miery nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za stanovené obdobie s váženým priemerom miery nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za stanovené obdobie a miery nezamestnanosti s ním susediacich okresov za rovnaké obdobie. Do zón A až D sa okres zaradí podľa vyššej z porovnávaných hodnôt.

Nariadením sa ďalej vymedzujú prioritné oblasti podporovaných investičných zámerov. Ako príklad je možné uviesť, že medzi investičné zámery realizované v prioritných oblastiach centier podnikových služieb patria investičné zámery, ktoré sú výlučne a priamo zamerané na poskytovanie centralizovaných podporných služieb v oblasti riadenia spoločností, financií a informačných technológií a ktoré vytvárajú znalostné pracovné pozície s vyššou pridanou hodnotou, pri ktorých je nízke riziko automatizácie. Niektoré formy investičnej pomoci sa poskytujú len pri investičných zámeroch v prioritných oblastiach.

Jednou z podmienok na poskytnutie investičnej pomoci je v zmysle zákona realizácia investičného zámeru v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru, t.j. v mieste, v ktorom sa nachádza prevádzkareň prijímateľa investičnej pomoci. Nariadenie však pripúšťa výnimku z uvedenej podmienky pre prípad investičného zámeru realizovaného v priemyselnej výrobe, kedy je prijímateľ investičnej pomoci oprávnený časť obstarávaných strojov, prístrojov a zariadení umiestniť v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru, ktoré je bližšie špecifikované v zákone.

V neposlednej rade nariadenie precizuje maximálnu intenzitu a výšku investičnej pomoci pre daný investičný zámer, a to v závislosti od výšky oprávnených nákladov.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Minulý rok novelizované ustanovenia Obchodného zákonníka nadobudnú čoskoro účinnosť


Od 1. septembra 2018 budú účinné nové ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj výmazu spoločnosti z príslušného obchodného registra.

viac

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov prijatá v októbri 2017 priniesla množstvo zmien, z ktorých posledné nadobudnú účinnosť 1. septembra 2018.

Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným nebude môcť previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti bude viesť konanie o jej zrušení, ak bude spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti budú pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Pri návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným do príslušného obchodného registra bude spoločnosť povinná predložiť súhlas správcu dane už len v prípadoch, ak pôjde o prevod väčšinového obchodného podielu a zároveň ak bude buď spoločník, ktorý prevádza obchodný podiel alebo nadobúdateľ tuzemskou osobou vedenou v zozname daňových dlžníkov.

Proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným sa zjednoduší tak, že súdu sa nebude musieť predkladať súhlas vo vzťahu k daňovým nedoplatkom voči štátu vždy, ale len v prípadoch, ak bude mať byť spoločnosť založená osobami, ktoré sú vedené v zozname daňových dlžníkov alebo dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra, ktorá sa nezrušuje bez likvidácie s právnym nástupcom, bude od 1. septembra 2018 potrebné okrem súhlasu príslušného správcu dane doložiť aj súhlasom Sociálnej poisťovne s výmazom spoločnosti. Táto povinnosť však bude existovať len v prípadoch, ak bude spoločnosť vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte

Všetky novinky »