header-slider-01

Komplexné právne poradenstvo

viac info
header-slider-01

Právo obchodných spoločností a M&A

viac info
header-slider-01

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy

viac info
header-slider-01

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

viac info
header-slider-01

Energetika, infraštruktúra a doprava

viac info

Ocenenia


 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  V súťaži Právnická firma roka 2018 získalo HKV ocenenie Víťaz kategórie Fúzie a akvizície.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  HKV sa stala "veľmi odporúčanou" a "odporúčanou" advokátskou kanceláriou pre oblasti Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a financie, Hospodárska súťaž a Reštrukturalizácia a insolvencia.

 • (Právnická firma roka 2017, Slovensko)

  HKV v rámci súťaže Právnická firma roka 2017 získalo ocenenie „veľmi odporúčaná“ právnická firma v siedmich kategóriách, a to v kategóriách právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, pracovné právo a verejné obstarávanie.

 • (Legal 500 2017, Slovensko)

  V rankingu Legal 500 pre rok 2017 sa HKV umiestnilo v piatich hodnotených kategóriách: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A; pracovné právo; projekty a energia a nehnuteľnosti a stavebníctvo.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Disponujú výbornými znalosťami zo všetkých oblastí, reagujú pohotovo a včas a odviedli veľmi dobrú prácu,” hovorí klient, ktorý s firmou spolupracoval na projekte z oblasti financií.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Prístup, s akým sme sa stretli, bol proaktívny, praktický a zameraný na záujem klienta,” hovorí klient z oblasti energetického priemyslu.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2017 získalo HKV ocenenie v kategóriách energetika a infraštruktúra a financie a právo obchodných spoločností.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Martin Kluch robí na klientov dojem svojím obchodne orientovaným prístupom. Je označovaný za „technicky veľmi dobrého, pragmatického a príjemného. Jeho odpovede boli vždy jasné. Poskytuje podnikateľsky orientované poradenstvo”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Romana Hamalu, známeho ako profesionála, ktorý „vie obchod uskutočniť“, oceňujú klienti týmito slovami: „Dokáže predvídať budúce problémy a vyhýbať sa im alebo na ne pohotovo ponúknuť riešenia.”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Peter Víglaský je klientmi uznávaný a vyzdvihovaný pre jeho „excelentný prehľad o medzinárodnom prostredí“.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  HKV sa v hodnotení Chambers Europe 2017 umiestnilo v kategóriách bankovníctvo a financie; právo obchodných spoločností/ M&A; pracovné právo; energetika; nehnuteľnosti a reštrukturalizácia/ konkurz.


NovinkyVšeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorého cieľom je nastaviť jednotný a priamo aplikovateľný systém pravidiel ochrany osobných údajov v rámci celej Európskej únie, nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

viac

V zmysle novej harmonizovanej úpravy odpadne povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt, špecifikuje sa však povinnosť prevádzkovateľa osobných údajov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov, a to tak aby bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením.

Nariadenie taktiež zavádza povinnosť vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií, pokiaľ typ spracúvania osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb a zároveň povinnosť osloviť kontrolný orgán so žiadosťou o konzultáciu, pokiaľ z takého posúdenia vplyvu vyplýva, že by spracúvanie osobných údajov k vysokému riziku viedlo.

Jedna z najzásadnejších zmien sa týka žiadosti o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorá v zmysle novej právnej úpravy bude musieť byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od akýchkoľvek iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Tým sa vylučuje zapracovanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov do znenia iného (často nesúvisiaceho) vyhlásenia.

Nariadenie ďalej stanovuje novú povinnosť oznamovania bezpečnostných incidentov, ktorá sa bude vzťahovať na každý prípad porušenia ochrany osobných údajov, predovšetkým ich stratu, odcudzenie alebo ich zneužitie.

V neposlednom rade sa posilňuje právo dotknutých osôb „na zabudnutie“ a to v prípadoch, ak spracúvané osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali a táto osoba prejaví záujem o ich trvalé vymazanie. Pokiaľ neexistujú zákonné dôvody pre ďalšie spracúvanie takýchto osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich bez zbytočného odkladu natrvalo vymazať.

Nadobudnutím účinnosti nariadenia sa zmení aj systém sankcií za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov. V zmysle nariadenia bude možné uložiť pokutu až do výšky 20 miliónov EUR alebo do výšky 4 % z celosvetového obratu, a to podľa toho, ktorá z týchto horných hraníc bude vyššia.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Hamala Kluch Víglaský je najlepšou slovenskou advokátskou kanceláriou pre oblasť M&A


Týždenník TREND v spolupráci s vydavateľstvom EPRAVO Group s.r.o. už po šiesty raz vyhlásil výsledky súťaže advokátskych kancelárii pôsobiacich na slovenskom trhu s názvom Právnická firma roka 2018. Jej aktuálneho ročníka sa zúčastnilo spolu 57 kancelárií, ktoré súťažili v dvoch hlavných a 13 odvetvových kategóriách.

viac

Advokátska kancelária Hamala Kluch Viglasky s.r.o., ktorá na trhu pôsobí od roku 2006, sa už tradične ocitla medzi ocenenými, tentokrát v šiestich kategóriách, pričom v kategórii Fúzie a akvizície sa stala jej absolútnym víťazom. V kategóriách Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti a Bankovníctvo a financie ju hodnotitelia zaradili medzi veľmi odporúčané advokátske kancelárie, ocenenie odporúčaná získala v kategóriách Hospodárska súťaž a Reštrukturalizácia a insolvencia.

loga PFR2018

„Pre náš tím je najväčšou satisfakciou úspešne ukončená transakcia a spokojnosť  klienta. Nemenej si však vážime ocenenie z radov odbornej verejnosti, ktoré nás motivuje a úprimne sa tešíme z uznania za našu prácu. V sfére právnych služieb by znalosť práva mala byť úplnou samozrejmosťou; čo avšak nie je samozrejmosťou a v čom sa snažíme neustále zdokonaľovať je aplikovať právo tak aby klienti mohli ich biznis úspešne rozvíjať a v konečnom dôsledku dosahovali výborné výsledky aj vďaka naším právnym radám a inovatívnym riešeniam, ktoré im ponúkame,“ hovorí Roman Hamala, partner kancelárie Hamala Kluch Viglasky s.r.o.

Cieľom súťaže Právnická firma roka bolo tak ako po minulé roky vytvoriť rebríček odborníkov v poskytovaní právnych služieb v jednotlivých oblastiach práva na Slovensku a tým prispieť k posilňovaniu povedomia a právnej istoty. Hodnotiteľmi prihlásených advokátskych kancelárii sú ľudia pôsobiaci mimo právnej brandže, a to predstavitelia veľkých zadávateľov, investičných bánk, audítorských firiem a pod., ktorí deklarované transakcie posudzujú z rôznych hľadísk ako napr. právna zložitosť, celková náročnosť, prítomnosť medzinárodného prvku či spoločenský dosah.

 Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

Hamala Kluch Víglaský s.r.o. (HKV) je nezávislá slovenská advokátska kancelária, ktorá už 12 rokov poskytuje komplexné právne služby domácej ako aj zahraničnej klientele vo všetkých významných oblastiach moderného obchodného práva platného v Slovenskej republike ako aj v iných krajinách.

Právnici HKV disponujú skúsenosťami na lokálnej a medzinárodnej úrovni, čo umožňuje kancelárii ponúkať svojim klientom komplexné a koordinované poradenstvo s ohľadom na ich potreby. Svoj obchodný prístup firma zameriava na úspešný a efektívny manažment a vynakladá najvyššie úsilie na poskytovanie služieb zodpovedajúcej kvality.

HKV je medzinárodnými ako aj lokálnymi ratingovými organizáciami (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000) zaraďované medzi slovenskú špičku vo všetkých hlavných oblastiach práva, vrátane korporátneho práva, M&A, bankovníctva a financií, stavebného práva a práva nehnuteľností.

Všetky novinky »