header-slider-01

Komplexné právne poradenstvo

viac info
header-slider-01

Právo obchodných spoločností a M&A

viac info
header-slider-01

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy

viac info
header-slider-01

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

viac info
header-slider-01

Energetika, infraštruktúra a doprava

viac info

Ocenenia


 • Právnická firma roka 2018, Slovensko

  V súťaži Právnická firma roka 2019 sa HKV opäť stalo Víťazom kategórie Fúzie a akvizície.

 • Chambers Europe 2019, Slovensko

  „Sú veľmi promptní; keď im pošlem požiadavku, ihneď na nej začnú pracovať a predložia ju v termíne či dokonca skôr.“

 • Chambers Europe 2019, Slovensko

  „Robia viac ako od nich možno očakávať. Snažia sa a dopĺňajú nás aj na úrovni biznisu, nie len po právnej stránke.“

 • Chambers Europe 2019, Slovensko

  Veľmi tvrdo pracujú a sú časovo flexibilní. Nemeškajú, robia všetko pre to dodať požadované čo najskôr. Sú skúsení a vedia sa tak o všetko postarať samostatne.“

 • (IFLR 1000 2019, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2019 získalo HKV ocenenie v kategóriách Bankovníctvo a financie, Projektový development a M&A.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  V súťaži Právnická firma roka 2018 získalo HKV ocenenie Víťaz kategórie Fúzie a akvizície.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  HKV sa stala "veľmi odporúčanou" a "odporúčanou" advokátskou kanceláriou pre oblasti Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a financie, Hospodárska súťaž a Reštrukturalizácia a insolvencia.

 • (Právnická firma roka 2017, Slovensko)

  HKV v rámci súťaže Právnická firma roka 2017 získalo ocenenie „veľmi odporúčaná“ právnická firma v siedmich kategóriách, a to v kategóriách právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, pracovné právo a verejné obstarávanie.

 • (Legal 500 2017, Slovensko)

  V rankingu Legal 500 pre rok 2017 sa HKV umiestnilo v piatich hodnotených kategóriách: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A; pracovné právo; projekty a energia a nehnuteľnosti a stavebníctvo.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Disponujú výbornými znalosťami zo všetkých oblastí, reagujú pohotovo a včas a odviedli veľmi dobrú prácu,” hovorí klient, ktorý s firmou spolupracoval na projekte z oblasti financií.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Prístup, s akým sme sa stretli, bol proaktívny, praktický a zameraný na záujem klienta,” hovorí klient z oblasti energetického priemyslu.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2017 získalo HKV ocenenie v kategóriách energetika a infraštruktúra a financie a právo obchodných spoločností.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Martin Kluch robí na klientov dojem svojím obchodne orientovaným prístupom. Je označovaný za „technicky veľmi dobrého, pragmatického a príjemného. Jeho odpovede boli vždy jasné. Poskytuje podnikateľsky orientované poradenstvo”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Romana Hamalu, známeho ako profesionála, ktorý „vie obchod uskutočniť“, oceňujú klienti týmito slovami: „Dokáže predvídať budúce problémy a vyhýbať sa im alebo na ne pohotovo ponúknuť riešenia.”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Peter Víglaský je klientmi uznávaný a vyzdvihovaný pre jeho „excelentný prehľad o medzinárodnom prostredí“.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  HKV sa v hodnotení Chambers Europe 2017 umiestnilo v kategóriách bankovníctvo a financie; právo obchodných spoločností/ M&A; pracovné právo; energetika; nehnuteľnosti a reštrukturalizácia/ konkurz.


NovinkyNovela o dani z pridanej hodnoty, ktorá má upraviť cezhraničné obchodovanie


Ministerstvo financií Slovenskej republiky presadilo novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú 15. októbra 2019 schválil definitívne aj parlament. Prebratím viacerých európskych smerníc a schválením novely sa zabezpečí jednoduchšie cezhraničné obchodovanie.

viac

Novelou zákona budú najviac dotknutí platitelia DPH vykonávajúci obchodné transakcie v rámci Európskej únie s tovarom v rámci tzv. call-offstock úpravy. Jedná sa o jednu z najvýznamnejších zmien v pravidlách obchodovania medzi členskými krajinami EÚ. Zmena sa prejaví v tom, že platiteľ DPH, ktorý prepravuje príp. odosiela tovar na územie iného členského štátu EÚ, ho najprv prepraví, a až následne dôjde k prechodu vlastníckeho práva k veci na odberateľa. Takáto osoba však musí byť dopredu známa.

Doposiaľ tento systém obchodovania fungoval spôsobom, že tovar, ktorý zdaniteľná osoba premiestňuje do iného členského štátu za účelom podnikania, je považovaný za predmet DPH už momentom jeho dodania. Zavedením nových pravidiel sa tento druh transakcie stane predmetom DPH až prechodom vlastníckeho práva na odberateľa, ktorý nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník.

Medzi ďalšie novelou dotknuté osoby patria zdaniteľné osoby obchodujúce s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou alebo benzínom. Novými pravidlami sa vyplní legislatívna medzera, ktorá neobsahovala jednotnú právnu úpravu DPH v rámci interkomunitárneho pohybu tovaru.

Od 1. januára 2020 bude umožnené aj Slovenskej republike preberať do národnej legislatívy aj oslobodenia od DPH tovarov z medzinárodných transakcií, ktoré sú umiestnené v colných alebo iných skladoch. Takéto daňové oslobodenie umožní obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou či benzínom na medzinárodných burzách.

Harmonizácia právnych predpisov prispeje k zvýšeniu plynulosti cezhraničných obchodov a jednoznačne zvýši stav právnej istoty s pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie. Predpokladá sa zvýšenie príjmov osôb prevádzkujúcich sklady a príslušných služieb a výrazné zníženie administratívnej záťaže pre obchodníkov s týmito komoditami.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Nové pravidlá financovania politických strán a volebných kampaní


Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o volebnej kampani a zákona o politických stranách, ktorá ovplyvní najmä financovanie kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v marci 2020.

viac

Návrh zákona vyvolal veľké množstvo kontroverzií. Prvou z nich je to, že bol predkladaný poslancami, teda neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Medzirezortným pripomienkovaním konaním, kde sa vyjadruje väčšina najdôležitejších štátnych orgánov, totiž prechádzajú len návrhy, ktoré predkladá vláda. Kritici tvrdia, že návrh zákona je takým zásahom do podmienok volebnej kampane, že by bolo vhodnejšie, aby ho predkladala vláda, a musel by teda prejsť pripomienkovým konaním.

Ďalším problémom je aj to, že navrhovatelia požiadali vládu Slovenskej republiky o predloženie návrhu na skrátené legislatívne konanie, v ktorom sa neuplatnia niektoré bežné procedurálne lehoty a návrh zákona je tak možné schváliť veľmi rýchlo. Treba poznamenať, že návrh na skrátené legislatívne konanie o všetkých návrhoch zákonov môže podať len vláda.

Vláda Slovenskej republiky túto žiadosť poslancov schválila a Národná rada tomuto návrhu vlády pri najbližšom hlasovaní v ten istý deň vyhovela. Aj tento krok sa javil ako problematický, nakoľko nie je jasné, či boli splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie, ktoré by sa malo uskutočniť len za mimoriadnych okolností, ak môže dôjsť k ohrozeniu základných práv a slobôd, bezpečnosti, či k značným hospodárskym škodám štátu.

Kontroverzný je aj samotný obsah zákona, ktorý po novom neumožní účasť tzv. tretích strán vo volebnej kampani. Ide o osoby, ktoré v kampani podporovali určitú stranu alebo kandidáta vo voľbách, ale neboli samotnou stranou alebo kandidátom. Zároveň sa obmedzuje  výška členských príspevkov, ktoré bude strana môcť dostať od svojich členov, a to do výšky 10.000 EUR za rok od jedného člena. Novela takisto zavádza celkový finančný strop na príjmy, ktoré pochádzajú z členských príspevkov, poskytnutých darov a pôžičiek strane, a to do výšky 3 500 000 eur za jedno volebné obdobie Národnej rady, čo je štyri roky. Prekročenie tohto limitu automaticky spôsobí zrušenie strany.

Zákon rozvíril diskusiu, nakoľko znevýhodňuje strany, ktoré v minulom období ešte do Národnej rady nekandidovali a nemôžu teda financovať svoju volebnú kampaň z finančných zdrojov, ktoré dostali za úspech v parlamentných voľbách. Tieto novovzniknuté strany budú môcť financovať svoje kampane len z príspevkov od svojich členov alebo iných subjektov, pričom práve nové pravidlá výrazným spôsobom výšku týchto príspevkov obmedzujú.

Účinnosť zákona sa stanovuje odo dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov, to závisí od prípadného vetovania zákona prezidentkou a možného prelomenia tohto veta.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte

Všetky novinky »