header-slider-01

Komplexné právne poradenstvo

viac info
header-slider-01

Právo obchodných spoločností a M&A

viac info
header-slider-01

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy

viac info
header-slider-01

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

viac info
header-slider-01

Energetika, infraštruktúra a doprava

viac info

Ocenenia


 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  V súťaži Právnická firma roka 2018 získalo HKV ocenenie Víťaz kategórie Fúzie a akvizície.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  HKV sa stala "veľmi odporúčanou" a "odporúčanou" advokátskou kanceláriou pre oblasti Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a financie, Hospodárska súťaž a Reštrukturalizácia a insolvencia.

 • (Právnická firma roka 2017, Slovensko)

  HKV v rámci súťaže Právnická firma roka 2017 získalo ocenenie „veľmi odporúčaná“ právnická firma v siedmich kategóriách, a to v kategóriách právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, pracovné právo a verejné obstarávanie.

 • (Legal 500 2017, Slovensko)

  V rankingu Legal 500 pre rok 2017 sa HKV umiestnilo v piatich hodnotených kategóriách: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A; pracovné právo; projekty a energia a nehnuteľnosti a stavebníctvo.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Disponujú výbornými znalosťami zo všetkých oblastí, reagujú pohotovo a včas a odviedli veľmi dobrú prácu,” hovorí klient, ktorý s firmou spolupracoval na projekte z oblasti financií.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Prístup, s akým sme sa stretli, bol proaktívny, praktický a zameraný na záujem klienta,” hovorí klient z oblasti energetického priemyslu.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2017 získalo HKV ocenenie v kategóriách energetika a infraštruktúra a financie a právo obchodných spoločností.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Martin Kluch robí na klientov dojem svojím obchodne orientovaným prístupom. Je označovaný za „technicky veľmi dobrého, pragmatického a príjemného. Jeho odpovede boli vždy jasné. Poskytuje podnikateľsky orientované poradenstvo”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Romana Hamalu, známeho ako profesionála, ktorý „vie obchod uskutočniť“, oceňujú klienti týmito slovami: „Dokáže predvídať budúce problémy a vyhýbať sa im alebo na ne pohotovo ponúknuť riešenia.”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Peter Víglaský je klientmi uznávaný a vyzdvihovaný pre jeho „excelentný prehľad o medzinárodnom prostredí“.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  HKV sa v hodnotení Chambers Europe 2017 umiestnilo v kategóriách bankovníctvo a financie; právo obchodných spoločností/ M&A; pracovné právo; energetika; nehnuteľnosti a reštrukturalizácia/ konkurz.


NovinkyMinulý rok novelizované ustanovenia Obchodného zákonníka nadobudnú čoskoro účinnosť


Od 1. septembra 2018 budú účinné nové ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj výmazu spoločnosti z príslušného obchodného registra.

viac

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov prijatá v októbri 2017 priniesla množstvo zmien, z ktorých posledné nadobudnú účinnosť 1. septembra 2018.

Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným nebude môcť previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti bude viesť konanie o jej zrušení, ak bude spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti budú pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Pri návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným do príslušného obchodného registra bude spoločnosť povinná predložiť súhlas správcu dane už len v prípadoch, ak pôjde o prevod väčšinového obchodného podielu a zároveň ak bude buď spoločník, ktorý prevádza obchodný podiel alebo nadobúdateľ tuzemskou osobou vedenou v zozname daňových dlžníkov.

Proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným sa zjednoduší tak, že súdu sa nebude musieť predkladať súhlas vo vzťahu k daňovým nedoplatkom voči štátu vždy, ale len v prípadoch, ak bude mať byť spoločnosť založená osobami, ktoré sú vedené v zozname daňových dlžníkov alebo dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra, ktorá sa nezrušuje bez likvidácie s právnym nástupcom, bude od 1. septembra 2018 potrebné okrem súhlasu príslušného správcu dane doložiť aj súhlasom Sociálnej poisťovne s výmazom spoločnosti. Táto povinnosť však bude existovať len v prípadoch, ak bude spoločnosť vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Vláda SR schválila novelu zákona o ochranných známkach


Vláda SR schválila návrh novely zákona upravujúceho problematiku ochranných známok, ktorou sa v prípade jej odsúhlasenia Národnou radou SR zavedú viaceré významné zmeny. Novelizáciu je potrebné vnímať v globálnych súvislostiach celého systému ochranných známok v EÚ.

viac

Do Národnej rady SR smeruje návrh novely zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý dňa 9. mája 2018 schválila Vláda SR. Novela má za cieľ transponovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.

Jednou zo zásadných zmien, ktorú novela prináša sa týka definície označenia, ktoré je spôsobilé tvoriť ochrannú známku. Označenie musí v súčasnosti disponovať rozlišovacou spôsobilosťou, avšak v prípade schválenia novely bude musieť disponovať aj spôsobilosťou byť vyjadrené v registri presne a jasne. Zavedenie podmienky súvisí s navrhovaným upustením od nutnosti ochrannú známku graficky znázorniť a pripustením existencie zvukovej ochrannej známky.

Novela zákona taktiež zavádza požiadavku skutočného používania ochrannej známky, ktorá vychádza z jedného z ťažiskových princípov predmetnej smernice, ktorým je uplatňovanie ochrany iba tým ochranným známkam, ktoré sú skutočne používané. Ak počas piatich rokov odo dňa zápisu ochrannej známky do registra nezačne majiteľ ochrannú známku skutočne používať v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, alebo ak bolo také používanie prerušené na nepretržité obdobie piatich rokov, ochranná známka bude podliehať možnému následku zrušenia.

V neposlednom rade nóvum predstavuje právo majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím osobám v preprave resp. uvedení tovaru v rámci obchodného styku na územie SR (bez prepustenia tohto tovaru na území SR do voľného obehu), ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je neoprávnene označený označením zhodným s ochrannou známkou zapísanou pre také tovary alebo označením, ktoré nie je možné v základných aspektoch odlíšiť od ochrannej známky zapísanej pre také tovary.

Účinnosť novely sa navrhuje od 14. januára 2019.

 Pre viac informácií nás prosím kontaktujte

Všetky novinky »