header-slider-01

Komplexné právne poradenstvo

viac info
header-slider-01

Právo obchodných spoločností a M&A

viac info
header-slider-01

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy

viac info
header-slider-01

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

viac info
header-slider-01

Energetika, infraštruktúra a doprava

viac info

Ocenenia


 • (IFLR 1000 2019, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2019 získalo HKV ocenenie v kategóriách Bankovníctvo a financie, Projektový development a M&A.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  V súťaži Právnická firma roka 2018 získalo HKV ocenenie Víťaz kategórie Fúzie a akvizície.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  HKV sa stala "veľmi odporúčanou" a "odporúčanou" advokátskou kanceláriou pre oblasti Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a financie, Hospodárska súťaž a Reštrukturalizácia a insolvencia.

 • (Právnická firma roka 2017, Slovensko)

  HKV v rámci súťaže Právnická firma roka 2017 získalo ocenenie „veľmi odporúčaná“ právnická firma v siedmich kategóriách, a to v kategóriách právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, pracovné právo a verejné obstarávanie.

 • (Legal 500 2017, Slovensko)

  V rankingu Legal 500 pre rok 2017 sa HKV umiestnilo v piatich hodnotených kategóriách: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A; pracovné právo; projekty a energia a nehnuteľnosti a stavebníctvo.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Disponujú výbornými znalosťami zo všetkých oblastí, reagujú pohotovo a včas a odviedli veľmi dobrú prácu,” hovorí klient, ktorý s firmou spolupracoval na projekte z oblasti financií.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Prístup, s akým sme sa stretli, bol proaktívny, praktický a zameraný na záujem klienta,” hovorí klient z oblasti energetického priemyslu.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2017 získalo HKV ocenenie v kategóriách energetika a infraštruktúra a financie a právo obchodných spoločností.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Martin Kluch robí na klientov dojem svojím obchodne orientovaným prístupom. Je označovaný za „technicky veľmi dobrého, pragmatického a príjemného. Jeho odpovede boli vždy jasné. Poskytuje podnikateľsky orientované poradenstvo”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Romana Hamalu, známeho ako profesionála, ktorý „vie obchod uskutočniť“, oceňujú klienti týmito slovami: „Dokáže predvídať budúce problémy a vyhýbať sa im alebo na ne pohotovo ponúknuť riešenia.”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Peter Víglaský je klientmi uznávaný a vyzdvihovaný pre jeho „excelentný prehľad o medzinárodnom prostredí“.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  HKV sa v hodnotení Chambers Europe 2017 umiestnilo v kategóriách bankovníctvo a financie; právo obchodných spoločností/ M&A; pracovné právo; energetika; nehnuteľnosti a reštrukturalizácia/ konkurz.


NovinkyProtiústavnosť niektorých častí zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov


Ústavný súd Slovenskej republiky po približne 4 rokoch rozhodol o protiústavnosti niektorých ustanovení zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku týkajúcich sa prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

viac

Dňa 14. novembra 2018 rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom na základe zlúčených podnetov skupín poslancov Národnej rady SR z roku 2014 vo veci protiústavnosti niektorých ustanovení zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne sa jednalo o znenie ustanovení § 4, § 5 a § 6 tohto zákona, ktoré boli vyhodnotené ako nesúladné s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Dotknuté ustanovenia zákona upravujú postup prevodu poľnohospodárskej pôdy verejným ponukovým spôsobom (teda nie priamo), pričom stanovujú osoby, pri ktorých zákon umožňuje výnimku a teda pri ktorých sa ponukové konanie nemusí uplatňovať (ide napríklad o blízke osoby alebo o osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej 3 roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza).

Dňom vyhlásenia daného nálezu Ústavného súdu v Zbierke zákonov stratia predmetné ustanovenia zákona účinnosť (tzn. že ponukové konanie sa pri predaji poľnohospodárskeho pozemku nebude musieť uplatňovať). Zákonodarca bude mať následne lehotu šiestich mesiacov na ich úpravu tak, aby sa odstránil ich nesúlad s Ústavou SR. Ak tak zákonodarca v danej lehote neurobí, predmetné ustanovenia stratia aj platnosť.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov


Národná rada SR schválila novelu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorej uvádzaným účelom je najmä zjednodušenie a sprehľadnenie právnej úpravy rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstránenie výkladových nejasností a praktických komplikácií súvisiacich so zákonnou úpravou správy bytového domu.

viac

S účinnosťou od 1. novembra 2018 zaviedla novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nové definície pojmov garáž v dome, garážové stojisko, skladový priestor a s tým súvisiacu úpravu.

Novela spresňuje, že povinnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zabezpečiť správu domu spoločenstvom vlastníkov alebo správcom na základe zmluvy o výkone správy vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. V prípade, ak je na správu v jednom dome uzatvorených viacero zmlúv o správe resp. o spoločenstve po novom výslovne platí, že platná je len tá zmluva, ktorá bola uzavretá ako prvá (ostatné sa budú považovať za neplatné).

Novela tiež upravuje spôsob uzavretia zmluvy o spoločenstve. Zmluvu  podpisuje len osoba zvolená za predsedu spoločenstva a iná osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome (pravosť ich podpisov musí byť úradne osvedčená), pričom podpis ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje. Akýkoľvek ďalší nový (spolu)vlastník bytu alebo nebytového priestoru pristupuje k zmluve o spoločenstve priamo zo zákona už samotným nadobudnutím (spolu)vlastníckeho práva bez nutnosti vykonania akéhokoľvek iného právneho úkonu. Zmluvu o spoločenstve nemôže vlastník bytu alebo nebytového priestoru vypovedať. Obdobný režim sa zaviedol aj pri zmluve o výkone správe.

Komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom od novembra ním môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Už zvolených zástupcov, ktorí nie sú vlastníkmi je potrebné prevoliť do 30. júna 2019.

Novelou sa presne vymedzila zodpovednosť správcu a spoločenstva za záväzky vzniknuté pri výkone správy domu, a to tak, že správca a spoločenstvo zodpovedajú len do výšky splatených úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome. Nad rámec zaplatených úhrad za plnenie alebo preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv zodpovedá vlastník bytu alebo nebytového priestoru v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu v dome.

Práva a povinnosti zo zodpovednosti za vady a za škody voči zhotoviteľovi domu prešli 1. novembra 2018 na vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

V neposlednom rade novela detailnejšie upravuje problematiku schôdzí vlastníkov. Napríklad zavádza, že súčasťou splnomocnení udelených na zastupovanie a hlasovanie musí byť, ak nejde o generálnu plnú moc, aj príkaz, ako má splnomocnenec pri konkrétnych otázkach hlasovať. Tiež stanovuje, že platné rozhodnutia a schválené zmluvy a ich zmeny sú záväzné pre všetkých vlastníkov (aj keď ich všetci vlastníci nepodpísali).

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte

Všetky novinky »